THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

Nguyễn Văn Tố Hữu

Tóm tắt


Thỏa thuận bảo mật thông tin là một nội dung quan trọng và cũng là một thỏa thuận đặc biệt trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nhiều về nội dung này. Bài viết sẽ trình bày khái quát chung về thỏa thuận bảo mật thông tin, phân tích quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm bất cập, và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận bảo mật thông tin.


Từ khóa


Bảo mật thông tin; Lao động; Thỏa thuận.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Đoàn, T. P. (2014). Điều khoản bảo mật - hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Bài viết được trình bày tại Hội thảo Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Việt Nam.

India Code. (1872). The Indian contract act. Retrieved from https://indiacode.nic.in/showdata?actid=AC_CEN_3_20_00035_187209_1523268996428&sectionId=38631&sectionno=27&orderno=28.

Legifrance. (2002). Code du travail. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006646587&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20020101.

Lưu, B. N. (2014). Giáo trình Luật Lao động Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Công an nhân dân.

Quốc Hội. (2005). Luật Sở hữu trí tuệ . Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia.

Quốc Hội. (2005). Luật Thương mại . Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia.

Quốc Hội. (2008). Luật Cán bộ, công chức. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia.

Quốc Hội. (2012). Bộ luật Lao động năm 2012. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Quốc Hội. (2016). Bộ luật Dân sự 2015. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia.

Quốc Hội. (2019). Bộ luật Lao động năm 2019. Được truy lục từ https://thuvienphap

luat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx

Văn phòng ILO Hà Nội. (2019). Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế. Được truy lục từ https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_729340/lang--vi/index.htm.

Vladislav, E. (2002). National labour law profile: Russian Federation. Retrieved from http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158917/lang--en/index.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.645(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Tố Hữu.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin