HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG BOTNET SỬ DỤNG WEB PROXY VÀ CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

Trần Đắc Tốt, Phạm Tuấn Khiêm, Phạm Nguyễn Huy Phương

Tóm tắt


Botnet đang ngày càng trở thành những mối đe dọa nguy hiểm nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, nhiều hướng tiếp cận khác nhau để phát hiện tấn công bằng botnet đã được nghiên cứu. Tuy nhiên, dù bất kì hướng tiếp cận nào được sử dụng, sự tiến hóa về bản chất của botnet cùng tập các quy luật được định nghĩa sẵn để phát hiện ra botnet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống phát hiện botnet. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một họ kiến trúc tổng quát sử dụng thuộc nhóm Convolutional Neural Network để biến đổi từ đặc trưng thô do các công cụ ghi nhận và phân tích network flow cung cấp thành đặc trưng cấp cao hơn, từ đó tiến hành phân lớp (nhị phân) để đánh giá một flow tương ứng với tình trạng bị botnet tấn công hay không. Chúng tôi thử nghiệm trên tập CTU-13 với các cấu hình khác nhau của convolutional neural network để đánh giá tiềm năng dùng deep learning với convolutional neural network vào bài toán phát hiện botnet. Đặc biệt là đề xuất hệ thống phát hiện Botnet sử dụng Web proxy. Đây là một kỹ thuật giúp triển khai hệ thống phát hiện botnet với chi phí thấp mang lại hiệu quả cao.


Từ khóa


AntiBotDDOS; Botnet; Convolutional neural network; Tấn công từ chối dịch vụ; Web proxy.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Argus. (n.d.). Retrieved from https://openargus.org/.

Celik, Z. B., Raghuram, J., Kesidis, G., & Miller, A. J. (2011). Salting public traces with attack traffic to test flow classifiers. Paper presented at The USENIX 4th CSET Workshop, California, USA.

Garcia, S., Grill, M., Stiborek, H., & Zunino, A. (2014). An empirical comparison of botnet detection methods. Computers and Security Journal, 45, 100-123.

Gu, G., Porras, P., Yegneswaran, V., Fong, M., & Lee, W. (2007). BotHunter: Detecting malware infection through ids-driven dialog correlation. Paper presented at The 16th USENIX Security Symposium, Massachusetts, USA.

Haddadi, F., Le, C. D., Porter, L., & Zincir-Heywood, A. N. (2015). On the effectiveness of different botnet detection approaches. In J. Lopez & Y. Wu (Eds), Information security practice and experience (pp. 121-135). Berlin, German: Springer Publishing.

Haddadi, F., Phan, D. T., & Zincir-Heywood, A. N. (2016). How to choose from different botnet detection systems? Istanbul, Turkey: Institute of Electrical and Electronics Engineers Publishing.

Haddadi, F., & Zincir-Heywood, A. N. (2014). Benchmarking the effect of flow exporters and protocol filters on botnet traffic classification. IEEE Systems Journal, 10(4), 1390-1401.

Maji. (n.d.). Retrieved from https://research.wand.net.nz/software/maji.php.

Netmate. (n.d.). Retrieved from https://github.com/DanielArndt/netmate-flowcalc.

Softflowd. (n.d.). Retrieved from http://www.mindrot.org/projects/softflowd.

Snort. (n.d.). Retrieved from Snort: https://www.snort.org.

Tranalyzer. (n.d.). Retrieved from https://tranalyzer.com/.

Wang, K., Huang, C., & Lin, S. (2011). A fuzzy pattern-based filtering algorithm for botnet detection. Computer Networks, 55, 3275-3286.

Wurzinger, P., Bilge, L., Holz, T., Goebel, J., Kruegel, C., & Kirda, E. (2009). Automatically generating models for botnet detection. In M. Backers & P. Ning (Eds), Computer science–ESORICS (pp. 232-249). Berlin, German: Springer Publishing.

YAF. (n.d.). Retrieved from https://tools.netsa.cert.org/yaf/index.html.

Zhao, D., Traore, I., Ghorbani, A., Sayed, B., Saad, S., & Lu, W. (2012). Peer to peer botnet detection based on flow intervals. In D. Gritzalis, S. Furnell, & M. Theoharidou (Eds), Information security and privacy research (IFIP Advances in Information and Communication Technology) (pp. 87-102). Berlin, German: Springer Publishing.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.652(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Trần Đắc Tốt, Phạm Tuấn Khiêm, Nguyễn Huy Phương.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin