ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ GIÁ HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU: BẰNG CHỨNG TỪ CÀ PHÊ VIỆT NAM

Đặng Trung Tuyến, Zhang Caihong, Nguyễn Thị Hồng

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng kiểm định đồng liên kết, quan hệ nhân quả Granger và mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa giá cà phê quốc tế trên thị trường giao ngay và giá cà phê Việt Nam xuất khẩu từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 12 năm 2017. Nghiên cứu đã tìm thấy ảnh hưởng của giá cà phê thế giới lên giá cà phê Việt Nam xuất khẩu, nhưng không có chiều ngược lại. Hai biến này không có mối quan hệ đồng liên kết ở độ tin cậy 99%, nhưng kiểm định quan hệ nhân quả Granger lại chỉ ra rằng giá cà phê Việt Nam xuất khẩu chịu ảnh hưởng của của giá cà phê trên thị trường thế giới, nhưng giá cà phê trên thị trường thế giới lại không chịu ảnh hưởng bởi giá cà phê Việt Nam xuất khẩu. Những kết quả từ việc hồi quy mô hình VAR cũng chỉ ra rằng, biến phụ thuộc chịu ảnh hưởng của hai biến độc lập ở độ trễ 1 và các độ trễ khác. Tóm lại, giá cà phê Việt Nam xuất khẩu không hề có ảnh hưởng lên giá cà phê quốc tế trên thị trường giao ngay. Do vậy, mối quan hệ giữa hai biến là mối quan hệ phi đối xứng. Những kết quả nghiên cứu này phù hợp với thực tế, mặc dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất nhưng lại chỉ là một nước “nhỏ” không có bất cứ sức mạnh thị trường nào trên thị trường cà phê thế giới.


Từ khóa


Giá cà phê Việt Nam; Kiểm định đồng liên kết; Mô hình VAR; Quan hệ nhân quả Granger.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Acosta, A., Ihle, R., & Robles, M. (2014). Spatial price transmission of soaring milk prices from global to domestic markets. Agribusiness, 30(1), 64-73.

Alom, F., Ward, B. D., & Hu, B. (2011). Spillover effects of World oil prices on food prices: Evidence for Asia and Pacific countries. Paper presented at The Proceedings of the 52nd Annual Conference New Zealand Association of Economists, Wellington, New Zealand.

Baffes, J., & Gardner, B. (2003). The transmission of world commodity prices to domestic markets under policy reforms in developing countries. The Journal of Policy Reform, 6(3), 159-180.

Ceballos, F., Hernandez, M. A., Minot, N., & Robles, M. (2017). Grain price and volatility transmission from international to domestic markets in developing countries. World Development, 94, 305-320.

Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.

Ferson, W. E., Sarkissian, S., & Simin, T. T. (2003). Spurious regressions in financial economics? The Journal of Finance, 58(4), 1393-1413.

Gemech, F., & Struthers, J. (2007). Coffee price volatility in Ethiopia: Effects of market reform programmes. Journal of International Development, 19(8), 1131-1142.

General Statistics Office of Vietnam. (2017). Social and economic situation in 2017. Retrieved from https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=622&ItemID=18670

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.

Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.

Greb, F., Jamora, N., Mengel, C., Cramon-Taubadel, V., & Wurriehausen, N. (2016). Price transmission from international to domestic markets. Washington, USA: World Bank Group Publishing.

Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2). New York, USA: Princeton University Press Publishing.

Hernandez, M., & Torero, M. (2010). Examining the dynamic relationship between spot and future prices of agricultural commodities (IFPRI Discussion Paper No. 00988). Retrieved from https://www.ifpri.org/publication/examining-dynamic-relationship-between-spot-and-future-prices-agricultural-commodities.

Hernandez, M. A., Ibarra, R., & Trupkin, D. R. (2013). How far do shocks move across borders? Examining volatility transmission in major agricultural futures markets. European Review of Agricultural Economics, 41(2), 301-325.

Hong, T. T. K. (2015). Effect of exchange rates and gasoline price on export price of Vietnamese coffee. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 4(16), 29-36.

Hong, T. T. K. (2016). The volatility and competitiveness of Vietnam coffee export on world market. Van Hien University Journal of Science, 4(3), 85-92.

Huang, B.-N., Yang, C. W., & Hwang, M. J. (2009). The dynamics of a nonlinear relationship between crude oil spot and futures prices: A multivariate threshold regression approach. Energy Economics, 31(1), 91-98.

ICO. (2017). Record Exports for Coffee Year 2016/17. Retrieved from http://www.ico.org/show_news.asp?id=635.

Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.

Lee, J., & Valera, H. G. A. (2016). Price transmission and volatility spillovers in Asian rice markets: Evidence from MGARCH and panel GARCH models. The International Trade Journal, 30(1), 14-32.

McCallum, B. T. (2010). Is the spurious regression problem spurious? Economics Letters, 107(3), 321-323.

Minot, N. (2010). Transmission of world food price changes to markets in Sub-Saharan Africa (IFPRI Discussion Paper No. 01059). Retrieved from https://www.ifpri.org/publication/transmission-world-food-price-changes-markets-sub-saharan-africa. (2011)

Ng, S., & Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554.

Nguyen, T. N. T., & Tran, N. T. (2015). A methodology to forecast commodity prices in Vietnam. International Journal of Economics and Finance, 7(5), 44-49.

OEC. (2018). Retrieved from https://oec.world/en/profile/hs92/20901

Phuc, N. V., & Hong, T. T. K. (2014). Cointegration test for Vietnam’s coffee export price and world coffee price over the period 2008-2014. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 4(37), 30-36.

Rahayu, M. F., Chang, W.-I., & Anindita, R. (2015). Volatility analysis and volatility spillover analysis of Indonesia's coffee price using Arch/Garch, and Egarch model. Journal of Agricultural Studies, 3(2), 37-48.

Rapsomanikis, G., & Mugera, H. (2011). Price transmission and volatility spillovers in food markets of developing countries. In I. Piot-Lepetit & R. M'Braek (Eds), Methods to analyse agricultural commodity price volatility (pp. 165-179). London, UK: Springer Publishing.

Schwert, G. W. (2002). Tests for unit roots: A Monte Carlo investigation. Journal of Business and Economic Statistics, 7(2), 147-159.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48.

To, T. K. H. (2015). Effect of exchange rates and gasoline price on export price of vietnamese coffee. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 4(16), 29-36.

To, T. K. H. (2016). The volatility and competitiveness of Vietnam coffee export on world market. Van Hien University Journal of Science, 4(3), 85-92.

Wang, H. H., & Ke, B. (2005). Efficiency tests of agricultural commodity futures markets in China. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 49(2), 125-141.

Worako, T., Jordaan, H., & Van Schalkwyk, H. D. (2011). Investigating volatility in coffee prices along the Ethiopian coffee value chain. Agrekon, 50(3), 90-108.

Zhao, J., & Goodwin, B. K. (2011). Volatility spillovers in agricultural commodity markets: An application involving implied volatilities from options markets. Paper presented at The 2011 Annual Meeting, Pennsylvania, USA.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.4.673(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Đặng Trung Tuyến, Zhang Caihong, Nguyễn Thị Hồng.

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin