MỘT ĐỒNG NHẤT THỨC TRÊN ĐA THỨC ĐỐI XỨNG

Đặng Tuấn Hiệp, Lê Văn Vĩnh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra và chứng minh một đồng nhất thức trên đa thức đối xứng. Để nhận được đồng nhất thức này, chúng tôi sử dụng lý thuyết nội suy, cụ thể là công thức nội suy Lagrange. Trong phần chứng minh đồng nhất thức, chúng tôi đưa ra hai cách chứng minh khác nhau. Cách chứng minh thứ hai sẽ là bước khởi đầu cho những nghiên cứu xa hơn của chúng tôi liên quan đến các đồng nhất thức trên đa thức đối xứng.


Từ khóa


Công thức nội suy Lagrange; Đa thức đối xứng; Lý thuyết nội suy.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Chen, W. Y. C. & Louck, J. D. (1996). Interpolation for symmetric functions. Advances in Mathematics, 117, 147-156.

Cox, D. A., Little, J., & O’Shea, D. (2007). Ideals, varieties, and algorithms: An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra (3rd edition). New York, USA: Springer Publishing.

Dang, T. H. (2019). Identities involving (doubly) symmetric polynomials and integrals over Grassmannians. Fundamenta Mathematicae, 246(2), 181-191.

Zeilberger, D. (1982). A combinatorial proof of Dyson’s conjecture. Discrete Mathematics, 41(3), 317-321.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.684(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Đặng Tuấn Hiệp, Lê Văn Vĩnh.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin