SỰ KHUẾCH ĐẠI ÁNH SÁNG DỰA VÀO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ TRONG MÔI TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC CẤU HÌNH CHỮ V

Lê Văn Đoài, Võ Bá Tòng

Tóm tắt


Trong vài thập kỷ qua, sự khám phá ra hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (EIT– Electromagnetically Induced Transparency) dẫn đến sự triệt tiêu hệ số hấp thụ ánh sáng cộng hưởng trong môi trường ngyên tử, là cơ sở để có thể tạo ra sự khuếch đại ánh sáng không cần nghịch đảo độ cư trú. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự khuếch đại ánh sáng không có nghịch đảo độ cư trú trong hệ nguyên tử ba mức cấu hình chữ V dựa vào hiệu ứng EIT. Bằng cách giải hệ phương trình ma trận mật độ, chúng tôi tìm được các biểu thức cho các hệ số hấp thụ, tán sắc, và khuếch đại của ánh sáng dò theo các tham số của ánh sáng điều khiển. Từ sự khảo sát bằng đồ thị, chúng tôi tìm được miền tần số trong đó ánh sáng dò được khuếch đại mà không cần nghịch đảo độ cư trú. Miền tần số này có thể được xê dịch về miền bước sóng ngắn hoặc dài bằng cách thay đổi tần số của ánh sáng điều khiển.


Từ khóa


Ma trận mật độ; Sự trong suốt cảm ứng điện từ; Sự khuếch đại ánh sáng không có nghịch đảo cư trú.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bang, N. H., Doai, L. V., & Khoa, D. X. (2019). Controllable optical properties of multiple electromagnetically induced transparency atomic gaseous medium. Communications in Physics, 28(1), 1-33.

Boller, K. J., Imamoglu, A., & Harris, S.E. (1991). Observation of electromagnetically induced transparency. Physical Review Letters, 66(20), 2593-2596.

Braunstein, D., Koganov, G. A., & Shuker, R. (2011). Dressed-state analysis of lasing without population inversion in a three-level ladder system: The temporal regime. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 44(23), 1-13.

Fan, X.J., Cui, N., Ma, H., Li, A.Y., & Li, H. (2006). Lasing without inversion in an open Λ-type system: self-pulse and continuous wave. The European Physical Journal D, 37(1), 129-133.

Fan, X. J., Li, J. J., Tong, D. M., Liu, C. P., Gong, S. Q., & Xu, Z. Z. (2005). Investigation of transient process and steady output of lasing without inversion. Journal of Modern Optics, 52(15), 2127-2137.

Liu, Z. B., Jia, K. N., Liang, Y., Tong, D. M., & Fan, X. J. (2012). Modulation of atomic exit and injection rates on the phase-dependent gain without inversion in a Doppler broadened open four-level system. Chinese Physics B, 21(6), 1-7.

Milonni, P. W., & Eberly, J. H. (2010). Laser Physics. New Jersey, USA: Wiley Publishing.

Mompart, J., & Corbalan, R. (2000). Lasing without inversion. Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 2(3), 7-24.

Scully, M. O., Zhu, S.-Y., & Gavrielides, A. (1989). Degenerate quantum-beat laser: Lasing without inversion and inversion without lasing. Physical Review Letters, 62(24), 2813-2816.

Steck, D. A. (2019). Rubidium 85 D line data. Retrieved from https://steck.us/alkalidata/rubidium85numbers.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.687(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Lê Văn Đoài, Võ Bá Tòng.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin