PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ VẾT LẮNG ĐỌNG TRONG KHÔNG KHÍ QUA RÊU BARBULA INDICA TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC SỬ DỤNG KỸ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Nguyễn An Sơn, Đoàn Phan Thảo Tiên, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn Thị Minh Sang, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Phạm Đăng Quyết, Nguyễn Đình Trung, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Trương Dương Cầm

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, kỹ thuật huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (TXRF) được ứng dụng đã xác định được 24 nguyên tố, bao gồm: Al, P, S, Cl, K, Sr, Sc, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Br, Ba, La, Eu, Tb, Dy, Ta, Pb, Th, và U trên rêu Barbula Indica tại thành phố Bảo Lộc (Việt Nam) từ tháng mười một năm 2019 đến tháng ba năm 2020. Kết quả cũng đã dự đoán những nguồn ô nhiễm mang lại. Ở nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng mẫu rêu có sẵn, và kỹ thuật TXRF là hiệu quả, rất thuận lợi để xác định sự lắng động các nguyên tố vết trong không khí cho những quốc gia đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam và các nước Châu Á.


Từ khóa


Bảo Lộc; Rêu Barbula indica; Sự lắng đọng không khí; TXRF.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Abdullah, M. Z. B., Saat, A. B., & Hamzah, Z. B. (2012). Assessment of the impact of petroleum and petrochemical industries to the surrounding areas in Malaysia using mosses as bio-indicator supported by multivariate analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 184, 3959-3969. https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2236-y.

Barandovski, L., Stafilov, T., Sajn, R., Frontasyeva, M., & Baceva, K. (2012). Air pollution study in Macedonia using a moss biomonitoring technique, ICP-AES and AAS. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 32(1), 89-107. https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/137.

Cucu-Man, S., Mocanu, R., Culicov, O., Steinnes, E., & Frontasyeva, M. (2004). Atmospheric deposition of metals in Romania studied by biomonitoring using the epiphytic moss hypnum cupressiforme. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 84(11), 845-854. https://doi.org/10.1080/03067310420002

Doan Phan, T. T., Trinh, T. T. M., Khiem, L. H., Frontasyeva, M. V., & Quyet, N. H. (2019). Study of airborne trace element pollution in Central and Southern Vietnam using moss (Barbula indica) technique and neutron activation analysis. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 55, 247-253. https://doi.org/10.1007/s13143-018-0065-4.

Fernández, J. A., & Carballeira, A. (2000). Differences in the responses of native and transplanted to atmospheric pollution: A possible role of selenium. Environmental Pollution, 110(1), 73-78. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00278-X.

Fernández, J. A., & Carballeira, A. (2001). A comparison of indigenous mosses and topsoils for use in monitoring atmospheric heavy metal deposition in Galicia (Northwest Spain). Environmental Pollution. 114(3), 431-441, https://doi.org/10.1016/S0269-7491(00)00229-3.

Frontasyeva, M. & Harmens, H. (2019). Monitoring of atmospheric deposition of heavy metals, nitrogen and pops in Europe using bryophytes. Retrieved from https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/ICP%20Vegetation%20moss%20monitoring%20manual%202020.pdf.

Frontasyeva, M. V., Galinskaya, T. Y., Krmar, M., Matavuly, M., Palov, S. S., Povtoreyko, E. A., ... Stainnes, E. (2004). Atmospheric deposition of heavy metals in northern Serbia and Bosnia-Herzegovina studied by the moss biomonitoring, neutronactivation analysis and GIS technology. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 259, 141-147. https://link.springer.com/article/10.1023/B:JRNC.0000015819.67830.60.

Gjengedal, E., & Steinnes, E. (1990). Uptake of metal ions in moss from artificial precipitation. Environmental Monitoring and Assessment, 14, 77-87. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00394359.

Hakanson, L. (1980). An ecological risk index for aquatic pollution control: A sedimentological approach. Water Research, 14, 975-1001. https://doi.org/10.1016/0043-1354(80)90143-8.

Harmens, H., Norris, D. A., Steinnes, E., Kubin, E., Piispanen, J., Alber, R., … Zechmeister, H. G. (2010). Mosses as biomonitors of atmosphericheavy metal deposition: Spatial patterns and temporal trends in Europe. Environmental Pollution, 158(10), 3144-3156. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2010.06.039.

Khiem, L. H., Sera, K., Hosokawa, T., Quyet, N. H., Frontasyeva, M. V., Trinh, T. T. M., … Tien, D. P. T. (2020). Assessment of atmospheric deposition of metals in Ha Noi using the moss bio monitoring technique and proton induced X ray emission. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 324, 43-54. https://doi.org/10.1007/s10967-020-07066-z.

Lee, C. S. L., Li, X., Zhang, G., Peng, X., & Zhang, L. (2005). Biomonitoring of trace metals in the atmosphere using moss (Hypnum plumaeforme) in the Nanling Mountains and the Pearl River Delta, Southern China. Atmospheric Environment, 39(3), 397-407. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.09.067.

Pacyna, J. M., & Pacyna, E. G. (2002). An assessment of global and regional emissions of trace metals to the atmosphere from anthropogenic sources worldwide. Environmental Reviews, 9(4), 269-298. https://doi.org/10.1139/a01-012.

Rühling, Å., & Tyler, G. (1968). An ecological approach to the lead problem. Botaniska Notiser, 121, 321-342.

Rühling, Å. & Tyler, G. (1969). Ecology of heavy metals-a regional and historical study. Botaniska Notiser, 122, 248-259.

Rühling, Å. & Tyler, G. (1970). Sorption and retention of heavy metals in the woodland moss Hylocomium splendens (Hedw.) Br. et Sch. Oikos, 21(1), 92-97.

Sucharová, J., & Suchara, I. (1998). Atmospheric deposition levels of chosen elements in the Czech Republic determined in the framework of the International Bryomonitoring Program 1995. Science of The Total Environment, 223(1), 37-52. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(98)00306-4.

Towett, E. T., Shepherd, K. D., & Cadisch, G. (2013). Quantification of total element concentrations in soils using total X-ray fluorescence spectroscopy (TXRF). Science of The Total Environment. 463-464, 374-388. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.05.068.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.696(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn An Sơn, Đoàn Phan Thảo Tiên, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn Thị Minh Sang, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Đăng Quyết, Nguyễn Đình Trung, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Trương Dương Cầm.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin