PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ VẾT TRONG CÂY ARTICHOKE TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Nguyễn An Sơn

Tóm tắt


Artichoke là loại rau đặc biệt tại thành phố Đà Lạt, nó cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất. Trong nghiên cứu này, cây Artichoke được thu thập tại hai vùng Artichoke ở phường 12 thành phố Đà Lạt từ ngày 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020. Những phần Artichoke được sử dụng trong nghiên cứu gồm: Hoa, lá, thân, và rễ. Mười hai mẫu artichoke đã được thu thập với ba mẫu cho từng bộ phận. Kỹ thuật huỳnh quang tia X (TXRF) đã được sử dụng trong nghiên cứu–đây là kỹ thuật thường sử dụng trong phân tích định tính và định lượng của các nguyên tố trong các loại mẫu: Rắn, lỏng, và khí. TXRF có nhiều ưu điểm như phân tích đơn giản, phân tích nhanh, phân tích đồng thời nhiều nguyên tố, mẫu mỏng, và không bị hiệu ứng matrix. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nồng độ các nguyên tố trong các phần của cây Artichoke. Kết quả đã xác định được 11 nguyên tố vết, bao gồm: P, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Cd, Hg, và Pb. So sánh với các nghiên cứu trước đây, hầu hết hàm lượng các nguyên tố này là tương đồng với số liệu trước, ngoại trừ nguyên tố Cadmium có hàm lượng cao hơn đáng kể.


Từ khóa


Artichoke; Đà Lạt; Nguyên tố vết; TXRF.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Alexander, J., Benford, D., Cockburn, A., Cravedi, J., Dogliotti, E., Domenico, A. D., … Verger, P. (2009). Cadmium in food–Scientific opinion of the panel on contaminants in the food chain. The EFSA Journal, 980, 1-139.

Beccaloni, E., Vanni, F., Beccaloni, M., & Carere, M. (2013). Concentrations of arsenic, cadmium, lead and zinc in homegrown vegetables and fruits: Estimated intake by population in an industrialized area of Sardinia, Italy. Microchemical Journal, 107, 190-195.

Biel, W., Witkowicz, R., Piątkowska, E., & Podsiadło, C. (2019). Proximate composition, minerals and antioxidant activity of Artichoke leaf extracts. Biological Trace Element Research, 194, 589-595.

Bruker AXS Microanalysis GmbH. (2007). S2 Picofox. Retrieved from http://photos.labwrench.com/equipmentManuals/7620-2812.pdf.

Commission of the European Communities (2006). Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 20006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European Union, 364, 5-24.

European Food Safety Authority. (2009). Scientific opinion on arsenic in food. EFSA Journal, 7(10), 1-199.

Finster, M. E., Gray, K. A., & Binns, H. J. (2003). Lead levels of edibles grown in contaminated residential soils: A field survey. Science of The Total Environment, 320, 245-257.

Lombardo, S., Pandino, G., Mauro, R. P., & Mauromicale, G. (2013). Mineral profile in the floral stem of globe Artichoke cultivars. Acta horticulturae, (983), 433-437.

Lombardo, S., Pandino, G., Mauromicale, G., Carle, R., Knódler, M., & Schieber, A. (2011). Polyphenol and mineral prohle of 'Violetto di Sicilia', a typical Italian varieta globe Artichoke. Acta horticulturae, (942), 445-450.

Pandino, G., Lombardo, S., & Mauromicale, G. (2010). Mineral profile in globe artichoke as affected by genotype, head parl and environment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(2), 302-308.

Rincón, L., Pérez, A., Pellicer, C., Abadía, A., & Sáez, J. (2007). Nutrient uptake by Artichoke. Acta Horticulturae, (730), 287-292.

Romani, A., Pinelli, P., Cantini, C., Cimato, A., & Heimler, D. (2006). Characterization of Violetto di Toscana, a typical ltalian variety of artichoke (Cynara scolymus L.). Food Chemistry, 95(2), 221-22.

Terzić, S., Atlagić, J., Maksimović, I., Zeremski, T., Zorić, M., Miklič, V., & Balalić, I. (2012). Genetic variability for concentrations of essential elements in tubers and leaves of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Scientia Horticulturae, 136, 135-144.

Towett, E. K., Shepherd, K. D., & Cadisch, G. (2013). Quantification of total element concentrations in soils using total X-ray fluorescence spectroscopy (TXRF). Science of The Total Environment, 463-464, 374-388.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.699(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Nguyễn An Sơn.

Giấy phép URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin