MÔ PHỎNG PHỔ NĂNG LƯỢNG NƠTRON CỦA CHÙM NƠTRON NHIỆT TRUYỀN QUA PHIN LỌC

Phù Chí Hòa, Phạm Ngọc Sơn, Huỳnh Thanh Sơn

Tóm tắt


Trong bài báo, các tính toán mô phỏng về phân bố phổ năng lượng của các neutron nhiệt truyền qua phin lọc của tinh thể sapphire và bistmut đã được thực hiện. Kỹ thuật nơtron phin lọc sử dụng bismuth, sapphire đã được áp dụng. Mô phỏng PHITS (Particle and Heavy Ion Transport System) đã được áp dụng để mô tả đặc điểm của phổ năng lượng neutron dựa trên các tham số thiết kế vật liệu, cấu trúc hình học, và độ dày lớp che chắn.


Từ khóa


Bismuth; Kỹ thuật nơtron phin lọc; PHITS; Sapphire.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Gritzay, O., Kolotyi, V., Pshenichnyi, V., Gnidak, M., Kalchenko, O., Klimova, N., … Korol, O. (2007). Neutron filter technique and its use for fundamental and applied investigations. Paper presented at The 6th Conference on Nuclear and Particle Physics, Egypt.

Pham, N. S., Vuong, H. T., Phu, C. H., & Tran, T. A. (2014). Development of 24 and 59 keV filtered neutron beams for neutron capture experiments at Dalat Research Reactor. World Journal of Nuclear Science and Technology, 4, 59-64. https://doi.org/10.4236/wjnst.2014.42010.

Sato, T., Iwamoto, Y., Hashimoto, S., Ogawa, T., Furuta, T., Abe, S., … Niita, K. (2018). Features of particle and heavy ion transport code system (PHITS) version 3.02. Journal of Nuclear Science and Technology, 55(6), 684-690. https://doi.org/10.1080/00223131.2017.1419890.

Turkoglu, D. (2012). Design, construction and characterization of an external neutron beam facility at the Ohio State University Nuclear Reactor Laboratory. Ohio, USA: The Ohio State University-Graduate Program in Nuclear Engineering Publishing.

Vuong, H. T., Pham, N. S., Nguyen, N. Đ, Tran, T. A, & Nguyen, X. H. (2014). Progress of filtered neutron beams development and applications at the horizontal channels No.2 and No.4 of Dalat Nuclear Research Reactor. Nuclear Science and Technology, 4(1), 62-69.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.712(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Phù Chí Hòa, Phạm Ngọc Sơn, Huỳnh Thanh Sơn.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin