THE IMPACT OF NATURE ON THE LIFESTYLE OF DALAT PEOPLE

Trần Thị Hiền

Abstract


Based on the fieldwork data and some relevant studies, the article analyzes the impact of nature on forming the lifestyle of Dalat people. The study shows that some specific natural ecological environment factors of Lang Biang Highland including the climate, terrain, and landscape have played a role in shaping the "gentle, elegant, and hospitable" feature in cultural patterns, conducts, and behaviors of Dalat people. Therefore, in discussions on how to preserve and promote the lifestyle of Dalat people, it should be brought into consideration the conservation and restoration of the landscapes and the ecological environment of this plateau town.

Keywords


Dalat; Dalat People’s lifestyle; Elegance; Gentleness; Hospitality.

References


Eric, T. J. (2015). Đỉnh cao đế quốc–Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp (V. P. Phạm, & T. C. Bùi, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Nguyễn, H. T. (2018). Đà Lạt năm xưa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, V. N. (2017). Đà Lạt một thời hương xa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, V. T. (2019). Từ tính cách đến phong cách người Đà Lạt: Tiếp cận lý thuyết nhân học văn hóa và khung phân tích. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(4), 73-86.

Phạm, Đ. D. (2002). Từ văn hóa đến văn hóa học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Thông tin.

Trương, T. L. H. (2018). Phong cách sống trong quan niệm của các học giả phương Tây. Trong Trường Đại học Đà Lạt (Ed), Kỷ yếu HTKH Giữ gìn và phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch, mến khách của người Đà Lạt (tr. 5-20). Lâm Đồng, Việt Nam: NXB. Trường Đại học Đà Lạt.

Vũ, M. C. (2004). Nhân học văn hóa–Con người với thiên nhiên, xã hội, và thế giới siêu nhiên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.713(2020)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Trần Thị Hiền.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department