ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT

Trần Thị Hiền

Tóm tắt


Dựa trên nguồn tư liệu điền dã kết hợp với những nghiên cứu liên quan, bài viết phân tích những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành phong cách của người Đà Lạt. Kết quả cho thấy, những yếu tố môi trường sinh thái tự nhiên đặc thù của vùng cao nguyên Lang Biang như khí hậu, địa hình, và cảnh quan đã góp phần hình thành đặc điểm “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” trong khuôn mẫu văn hóa, hành vi, và ứng xử của người Đà Lạt. Vì vậy, khi bàn đến những giải pháp để giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt, cần thiết quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo cảnh quan, môi trường sinh thái của đô thị cao nguyên này.


Từ khóa


Đà Lạt; Hiền hòa; Mến khách; Phong cách người Đà Lạt; Thanh lịch.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Eric, T. J. (2015). Đỉnh cao đế quốc–Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp (V. P. Phạm, & T. C. Bùi, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Nguyễn, H. T. (2018). Đà Lạt năm xưa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, V. N. (2017). Đà Lạt một thời hương xa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, V. T. (2019). Từ tính cách đến phong cách người Đà Lạt: Tiếp cận lý thuyết nhân học văn hóa và khung phân tích. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 9(4), 73-86.

Phạm, Đ. D. (2002). Từ văn hóa đến văn hóa học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Thông tin.

Trương, T. L. H. (2018). Phong cách sống trong quan niệm của các học giả phương Tây. Trong Trường Đại học Đà Lạt (Ed), Kỷ yếu HTKH Giữ gìn và phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch, mến khách của người Đà Lạt (tr. 5-20). Lâm Đồng, Việt Nam: NXB. Trường Đại học Đà Lạt.

Vũ, M. C. (2004). Nhân học văn hóa–Con người với thiên nhiên, xã hội, và thế giới siêu nhiên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.713(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Trần Thị Hiền.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin