THỰC TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT HIỀN HÒA, THANH LỊCH, MẾN KHÁCH

Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương

Tóm tắt


Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, người Đà Lạt luôn thể hiện sự hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Mục đích của bài báo này tập trung phân tích hệ thống những ưu điểm, thành tựu, cũng như những nhược điểm, hạn chế trong giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách bằng việc phân tích các tài liệu thứ cấp, các dữ liệu định tính và định lượng qua quá trình khảo sát thực tế. Bên cạnh sự mô tả phong cách người Đà Lạt, việc phân tích các yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt cũng được nhấn mạnh. Đồng thời chỉ rõ các chủ thể đã thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào đối với việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt trong quá trình hội nhập và phát triển.


Từ khóa


Đà Lạt; Hiền hòa; Mến khách; Phong cách; Thanh lịch.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Hồ, T. T. (1997). Về phong cách Đà Lạt. Trong Báo Lâm Đồng, Những bài báo chọn lọc (tr. 124-133). Lâm Đồng, Việt Nam: Xí nghiệp in bản đồ Đà Lạt.

Lê, T. V. (2018). Phong cách người Đà Lạt: Hai câu chuyện một góc nhìn. Bài báo được trình bày tại Hội thảo phát huy văn hóa ứng xử người Đà Lạt góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng Văn minh, Thân thiện, An toàn, Lâm Đồng, Việt Nam.

Mai, H. (1995). Kiến trúc Đà Lạt, sự trở về với thiên nhiên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. (2020). Báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Lâm Đồng, Việt Nam.

Trần, L. Đ. (2007). Đất và người Tây nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Văn hóa Sài Gòn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. (1993). Đà Lạt thành phố cao nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Uông, B. T. (2018). Nhân dân điện tử. Được truy lục từ https://www.nhandan.org.vn/vanhoa/item/35590602-net-thanh-lich-cua-nguoi-da-lat.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.714(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Võ Thuấn, Trần Thị Minh Phương.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin