VỀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ĐÀ LẠT

Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong

Tóm tắt


Nhằm giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, bài báo trình bày những nguyên tắc khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của người Đà Lạt, một số nội dung của Bộ quy tắc ứng xử và những khó khăn trong quá trình xây dựng và áp dụng Bộ quy tắc này.


Từ khóa


Bộ quy tắc; Phong cách người Đà Lạt; Ứng xử văn hóa.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ban Chấp hành Trung ương. (2014). Nghị quyết số 33-NQ/TW–Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hà Nội, Việt Nam.

Erict, J. (2015). Đỉnh cao đế quốc–Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp (V. P. Phạm, & T. C. Bùi, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Nguyễn, V. N. (2018). Đà Lạt một thời hương xa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Trường Đại học Đà Lạt. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Lâm Đồng, Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.715(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin