ABOUT DALAT’S CULTURAL NORMS

Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong

Abstract


In order to preserve and promote the "peaceful, elegant, and hospitable" style of Dalat people, the article presents the principles when grinding Dalat's cultural norms, some contents of the ministry, and difficulties in developing and applying this set of rules.


Keywords


Cultural conduct; Dalat style; Set of rules.

References


Ban Chấp hành Trung ương. (2014). Nghị quyết số 33-NQ/TW–Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hà Nội, Việt Nam.

Erict, J. (2015). Đỉnh cao đế quốc–Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp (V. P. Phạm, & T. C. Bùi, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Nguyễn, V. N. (2018). Đà Lạt một thời hương xa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Trường Đại học Đà Lạt. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Lâm Đồng, Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.715(2020)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Nghiệp, Trịnh Như Phong.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department