NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN BIỆT DẠNG XUNG NEUTRON – GAMMA CHO DETECTOR NHẤP NHÁY

Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê

Tóm tắt


Bốn thuật toán phân biệt dạng xung cho mô hình detector nhấp nháy NE213 bằng kỹ thuật xử lý tín hiệu số đã được phát triển. Trong nghiên cứu này bộ phát xung, bộ số hóa và các thuật toán phân biệt dạng xung neutron-gamma được mô phỏng trong phần mềm Simulink-Matlab. Kết quả thu được cho thấy phương thức phân biệt theo thời gian tăng có hệ số phẩm chất (Figure-of-Merits: FOM = 1,09), phương pháp phân tích độ dốc xung (FOM = 0,66), phương thức so sánh diện tích xung (FOM = 2,21) và phương thức tương quan mẫu (FOM = 1,97). Kết quả này là cơ sở để xây dựng hệ thống đo neutron sử dụng detector nhấp nháy.


Từ khóa


FOM; Mô phỏng xung nơtron và gamma; Phân biệt dạng xung nơtron-gamma; Phương thức tương quan mẫu

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Roush, M. L., Wilson, M. A., & Hornyak, W. F. (1964). Pulse shape discrimination. Nucl. Instruments Methods, 31, 112-124.

Bayat, E., Divani-Vais, N., Firoozabadi, M. M., & Ghal-Eh, N. (2012). A comparative study on neutron-gamma discrimination with NE213 and UGLLT scintillators using zero-crossing method, Radiat. Phys. Chem, 81, 217-220.

Cerny, J., Dolezal, Z., Ivanov, M. P., Kuzmin, E. S., Svejda, J. & Wilhelm, I. (2004). Study of neutron response and n - γ discrimination by charge comparison method for small liquid scintillation detector. Nucl. Instruments Methods Phys, 527, 512-518.

Liu, G., Joyce, M. J., Ma, X. & Aspinall, M. D. (2010). A digital method for the discrimination of neutrons and rays with organic scintillation detectors using frequency gradient analysis. Nucl. Sci. IEEE Trans, 57, 1682-1691.

Takaku, D., Oishi, T. & Baba, M. (2011). Development of neutron-gamma discrimination technique using pattern-recognition method with digital signal processing. Nuclear Science and Technology, 1, 210-213.

Marrone, S., Cano-Ott, D., Colonna, N., Domingo, C., Gramegna, F., Gonzalez, E. M., Gunsing, F., Heil, M., Käppeler, F. & Mastinu, P. F. (2002). Pulse shape analysis of liquid scintillators for neutron studies. Nucl. Instruments Methods Phys, 490, 299-307.

Jastaniah. S. D. & Sellin, P. J. (2002). Digital pulse-shape algorithms for scintillation-based neutron detectors. IEEE Transactions on Nuclear Science, 49, 1824-1828.

Barra, S., Kouda, S., Dendouga, A. & Bouguechal, N. E. (2013). Simulink behavioral modeling of a 10-bit pipelined ADC. Int. J. Autom. Comput, 10, 134-142.

Knoll, G. F. (2000). Radiation Detection and Measurement (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

Spieler, H. (2002). Pulse processing and analysis. IEEE NPSS Short Course, Nucl. Sci. Symp. San Fr. Calif.

Mellow, B. D., Aspinall, M. D., Mackin, R. O., Joyce, M. J. & Peyton, A. J. (2007). Digital discrimination of neutrons and γ-rays in liquid scintillators using pulse gradient analysis. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers, Detect. Assoc. Equip, 578, 191-197.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.72(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin