NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TƯƠNG QUAN PHI ĐIỀU HÒA BẰNG MÔ HÌNH DEBYE TRONG PHỔ CẤU TRÚC TINH TẾ HẤP THỤ TIA X–ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP KIM HAI THÀNH PHẦN

Nguyễn Bá Đức, Vũ Quang Thọ, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Thị Minh Hạnh, Vũ Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Hàm dịch chuyển tương quan trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X đã được xác định trên cơ sở hệ số Debye-Waller. Mô hình Debye tương quan phi điều hòa và mô hình Debye điều hòa đã được sử dụng để xây dựng các biểu thức giải tích của độ dịch chuyển trung bình bình phương, độ dịch chuyển tương đối trung bình bình phương, và hàm dịch chuyển tương quan phụ thuộc nhiệt độ và tỷ lệ pha tạp. Các đại lượng nhiệt động đã được tính đơn giản trên cơ sở tính thế hiệu dụng phi điều hòa bao gồm tương tác của nguyên tử hấp thụ và nguyên tử tán xạ với các nguyên tử lân cận gần nhất trong một chùm nguyên tử. Các biểu thức nhiệt động được áp dụng cho tinh thể có cấu trúc lập phương tâm diện và hợp kim của chúng. Kết quả tính số đối với tinh thể đồng (Cu) và hợp kim đồng-bạc (CuAg) tỷ lệ 72% và 50% phù hợp tốt với các giá trị của thực nghiệm và các nghiên cứu khác. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp thêm một phát hiện mới khi nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim pha tạp CuAg tỷ lệ 50:50 ở nhiệt độ thấp.


Từ khóa


Hàm tương quan; Hệ số Debye-Waller; Hợp kim liên kim loại; Mô hình Debye; Thế hiệu dụng phi điều hòa.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Beni, G., & Platzman, P. M. (1976). Temperature and polarization dependence of extended x-ray absorption fine-structure spectra. Physical Review B, 14(4), 1514-1518. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.14.1514.

Frenkel, A. I., & Rehr, J. J. (1993). Thermal expansion and x-ray-absorption fine-structure cumulants. Physical Review B, 48(1), 585-588. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.48.585.

Greegor, R. B., & Lytle, F. W. (1979). Extended x-ray absorption fine structure determination of thermal disorder in Cu: Comparison of theory and experiment. Physical Review B, 20(12), 4902-4907. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.20.4902.

Hung, N. V., & Rehr, J. J. (1997). Anharmonic correlated Einstein-model Debye-Waller factors. Physical Review B, 56(1), 43-46. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.56.43.

Koningsberger, D. C., & Prins, K. (1988). X-ray Absorption: Principles, applications, techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES. New York, USA: Wiley Publishing.

Kraut, J. C., & Stern, W. B. (2000). The density of gold-silver-copper alloys and its calculation from the chemical composition. Gold Bulletin, 33(2), 52-55. https://doi.org/10.1007/BF03216580.

Nguyen, B. D. (2020). Influence of temperature and pressure on cumulants and thermodynamic parameters of intermetallic alloy based on anharmonic correlated Einstein model in EXAFS. Physica Scripta, 5(7). https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab90bf.

Nguyen, B. D., & Vu, Q. T. (2019). Dependence of cumulants and thermodynamic parameters on temperature and doping ratio in extended X-ray absorption fine structure spectra of cubic crystals. Physica B: Condensed Matter, 55(2), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.physb.2018.09.038.

Nguyen, V. H., Nguyen, B. T., Nguyen, B. D., Dương, D. S., & Tong, S. T. (2014). Debye-Waller factor and correlation effects in XAFS of cubic crystals. Journal of Physical Science and Application, 4(1), 43-49. https://doi.org/10.13140/2.1.1296.1927.

Nguyen, V. H., & Dinh Q. V. (2019). Correlation effects studied based on Debye Waller factors: Application to fcc crystals. Modern Physics Letters B, 33(20), 1-10. https://doi.org/10.1142/S0217984919502373.

Nguyen, V. H., Nguyen, B. T., & Kirchner, B. (2010). Anharmonic correlated Debye model Debye–Waller factors. Physica B, 405(11), 2519-2525. https://doi.org/10.1016/j.physb.2010.03.013.

Okube, M., & Yoshiasa, A. (2001). Anharmonic effective pair potentials of group VIII and Ib fcc metals. Journal of Synchrotron Radiation, 8(2), 937-939. https://doi.org/10.1107/s0909049500021051.

Pirog, I. V., Nedoseikina, T. I., Zarubin, I. A., & Shuvaev, A. T. (2002). Anharmonic pair potential study in face-centred-cubic structure metals. Journal of Physics: Condensed Matter, 14(18), 1825-1832. https://doi.org/10.1088/0953-8984/14/8/311.

Stern, E. A., Livins, P., & Zhang, Z. (1991). Thermal vibration and melting from a local perspective. Physical Review B, 43(11), 8850-8860. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.43.8850.

Schowalter, M., Rosenauer, A., Titantah, J. T., & Lamoen, D. (2009). Computation and parametrization of the temperature dependence of Debye–Waller factors for group IV, III–V and II–VI semiconductors. Acta Cryst, A65, 5-17. https://doi.org/10.1107/ S0108767308031437.

Tranquada, J. M., & Ingalls, R. (1983). Extended X-ray absorption fine-structure study of anharmonicity in CuBr. Physical Review B, 28(6), 3520-3528. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.3520.

Yokoyama, T., Sasukawa, T., & Ohta, T. (1989). Anharmonic interatomic potentials of metals and metal bromides determined by EXAFS. Japanese Journal of Applied Physics, 28(10), 1905-1908. https://doi.org/10.1143/JJAP.28.1905.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.3.732(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Bá Đức, Vũ Quang Thọ, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Thị Minh Hạnh, Vũ Thị Thanh Hà.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin