TỔNG HỢP MẠCH LỌC ĐA NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG MA TRẬN

Trần Hữu Duy, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Văn Kiên, Wang Hung Yu

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một thuật toán tổng hợp có hệ thống nhằm tạo ra các mạch lọc đa năng bậc hai chế độ điện áp trên cơ sở phương pháp mở rộng ma trận. Tám mạch tương đương được tạo ra có thể thực hiện tất cả năm chức năng lọc cơ bản là lowpass, bandpass, highpass, notch và allpass sử dụng chỉ hai linh kiện tích cực. Các mạch được tạo ra có những chức năng lợi thế sau: 5 lối vào và 2 lối ra, cấu hình mạch đơn giản, tần số và hệ số Q có thể điều khiển trực giao nhau, độ nhạy với nhiễu của linh kiện tích cực và thụ động thấp. Sự hoạt động của các mạch tạo ra được kiểm chứng bằng hệ phần mềm mô phỏng HSPICE, chứng minh tính hữu dụng của phương pháp đề xuất.

Từ khóa


Nodal admittance matrix expansion; Nullor-mirror element; Universal biquadratic filter; Voltage-mode

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Chen, H. P. (2010). Single CCII-based voltage-mode universal filter. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 62(2), 259-262.

Horng, J. W. (2004). High-input impedance voltage-mode universal biquadratic filters with three inputs using plus-type CCIIs. International Journal of Electronics, 91(8), 465-475.

Horng, J. W. (2001). High-input impedance voltage-mode universal biquadratic filters using three plus-type CCIIs. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, 48(10), 996-997.

Chang, C. M., & Tu, S. H. (1999). Universal voltage mode filter with four inputs and one output using two CCII+s. International Journal of Electronics, 86(3), 305-309.

Chang, C. M. (1997). Multifunction biquadratic filters using current conveyors. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, 44(11), 956-958.

Chang, C. M., Al-Hashimi, B. M., & Ross, J. N. (2004). Unified active filter biquad structures. IEE Proceedings – Circuits, Devices and Systems, 151(4), 273-277.

Wang, H. Y., & Lee, C. T. (2001). Versatile insensitive current-mode universal biquad implementation using current conveyors. IEEE Transactions on Circuits and Systems II, 48(4), 409-413.

Haigh, D. G., Clarke, T. J. W., & Radmore, P. M. (2006). Symbolic framework for linear active circuits based on port equivalence using limit variables. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 53(9), 2011-2024.

Haigh, D. G. (2006). A method of transformation from symbolic transfer function to active-RC circuit by admittance matrix expansion. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 53(12), 2715-2728.

Haigh, D. G., Tan, F. Q., & Papavassiliou, C. (2005). Systematic synthesis of active-RC circuit building-blocks. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 43(3), 297-315.

Haigh, D. G., & Radmore, P. M. (2006). Admittance matrix models for the nullor using limit variables and their application to circuit design. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 53(10), 2214-2223.

Saad, R. A., & Soliman, A. M. (2008). Use of mirror elements in the active device synthesis by admittance matrix expansion. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 55, 2726-2735.

Li, Y. A. (2013). On the systematic synthesis of OTA-based Wien oscillators. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 67(9), 754-760.

Tan, L., & et al. (2013). Trans-impedance filter synthesis based on nodal admittance matrix expansion. Circuits Systems and Signal Processing, 32, 1467-1476.

Soliman, A. M. (2011). Generation of current mode filters using NAM expansion. International Journal of Circuit Theory and Applications, 19, 1087-1103.

Tran, H. D., & et al. (2015). High-Q biquadratic notch filter synthesis using nodal admittance matrix expansion. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69, 981-987.

Soliman, A. M. (2010). Two integrator loop filters: generation using NAM expansion and review. Journal of Electrical and Computer Engineering. http://dx.doi.org/10.1155/2010/108687.

Wang, H. Y., Huang, W. C., & Chiang, N. H. (2010). Symbolic nodal analysis of circuits using pathological elements. IEEE Transactions on Circuits and Systems II, 57, 874-877.

Acar, C., & Kuntman, H. (1999). Limitations on input signal level in voltage-mode active-RC filters using current conveyors. Microelectronics Journal, 30, 69-76.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.74(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Trần Hữu Duy, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Văn Kiên, Wang Hung Yu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin