NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA ĐỒNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÊN SINH KHỐI MỘT SỐ LOẠI RAU

Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuân

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, sự tích lũy của đồng từ đất lên sinh khối một số loại rau, bao gồm bó xôi, xà lách mỡ, khoai tây, cà rốt đã được xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mỗi loại rau có khả năng hấp thụ và tích lũy đồng từ đất trồng với mức độ khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm sinh lý và do vậy, điều này cần được lưu ý trong việc lựa chọn loại cây trồng phù hợp trong canh tác.

Từ khóa


Bó xôi; Cà rốt; Khoai tây; Ô nhiễm đồng trong đất; Sự tích lũy của đồng; Xà lách mỡ

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


(AOAC), A. O. A. C. (1995). Official method of analysis, 16th ed. AOAC International: Arlington, VA, USA.

Angelova, M., Asenova, S., Nedkova, V., & Koleva, R. (2011). Copper in the human organism. Trakia Journal of Sciences, 91, 88-98.

Cook, C., Kostidou, A., Vardaka, E., & Lanaras, T. (1997). Effects of copper on the growth, photosynthesis and nutrient concentrations of Phaseolus plants. Photosynthetica, 34, 179-193.

Daniel, F. J. (1964). Algae and man. New York: Plenum Press.

Kádár, I. (1995). Contamination of the soil-plant-animal-human food chain with chemical elements in Hungary. Környezetés természetvédelmi kutatások, Budapest, 30, 388-395.

Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press.

Peijnenburg, W., Fang, G., Shu, W. H., & Barcelo, J. (2000). Quantification of metal bioavailability for lettuce (Lactuca sativaL.) in field soils. Arch Environ Contam Toxicol, 39, 420-430.

Sauve, S., McBride, M. B., Norvell, W. A., & Hendershot, W. H. (1997). Copper solubility and speciation of in situ contaminated soils: Effects of copper level, pH and organic matter. Water Air Soil Poll., 100, 133-149.

Yruela, I. (2005). Copper in plants. J. Plant. Physiol., 17(1), 145-156.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.76(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin