TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG VỐN FDI LÊN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bổn

Tóm tắt


Khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam là khu vực kinh tế năng động nhất và đóng góp phần lớn ngân sách thu được của nhà nước. Mỗi năm, khu vực này thu hút một lượng lớn dòng vốn đầu tư FDI với sự hình thành nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, và các công viên công nghệ cao. Liệu dòng vốn FDI đổ vào khu vực này chèn lấn/thúc đẩy đầu tư tư nhân? Bài viết này sử dụng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond để đánh giá thực nghiệm tác động của dòng vốn FDI lên đầu tư tư nhân ở khu vực Đông Nam Bộ từ 2005 đến 2018. Phương pháp ước lượng FE-IV được sử dụng để kiểm tra tính bền của các ước lượng. Các kết quả cho thấy dòng vốn FDI thúc đẩy đầu tư tư nhân ở khu vực này. Ngoài ra, lạm phát làm tăng đầu tư tư nhân nhưng cơ sở hạ tầng làm giảm nó. Các phát hiện trong nghiên cứu này cung cấp một vài hàm ý chính sách quan trọng cho các chính quyền địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ thu hút nhiều dòng vốn FDI hơn và thúc đẩy nhiều hơn đầu tư tư nhân.


Từ khóa


Đầu tư tư nhân; FDI; Khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam; Phương pháp ước lượng FE-IV; Phương pháp ước lượng GMM.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Adams, S. (2009). Foreign direct investment, domestic investment, and economic growth in Sub-Saharan Africa. Journal of Policy Modeling, 31(6), 939-949.

Agosin, M. R., & Machado, R. (2005). Foreign investment in developing countries: Does it crowd in domestic investment? Oxford Development Studies, 33(2), 149-162.

Ahmed, K. T., Ghani, G. M., Mohamad, N., & Derus, A. M. (2015). Does inward FDI crowd-out domestic investment? Evidence from Uganda. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 419-426.

Al-Sadig, A. (2013). The effects of foreign direct investment on private domestic investment: Evidence from developing countries. Empirical Economics, 44(3), 1267-1275.

Ang, J. B. (2009). Do public investment and FDI crowd in or crowd out private domestic investment in Malaysia? Applied Economics, 41(7), 913-919.

Ang, J. B. (2010). Determinants of private investment in Malaysia: What causes the postcrisis slumps? Contemporary Economic Policy, 28(3), 378-391.

Apergis, N., Katrakilidis, C. P., & Tabakis, N. M. (2006). Dynamic linkages between FDI inflows and domestic investment: A panel cointegration approach. Atlantic Economic Journal, 34(4), 385-394.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2007). Enhanced routines for instrumental variables/generalized method of moments estimation and testing. The Stata Journal, 7(4), 465-506.

Boateng, E., Amponsah, M., & Baah, C. A. (2017). Complementarity effect of financial development and FDI on investment in Sub‐Saharan Africa: A panel data analysis. African Development Review, 29(2), 305-318.

Chen, G. S., Yao, Y., & Malizard, J. (2017). Does foreign direct investment crowd in or crowd out private domestic investment in China? The effect of entry mode. Economic Modelling, 61, 409-419.

Delgado, M. S., & McCloud, N. (2017). Foreign direct investment and the domestic capital stock: The good-bad role of higher institutional quality. Empirical Economics, 53(4), 1587-1637.

Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2005). Foreign direct investment and the domestic capital stock. American Economic Review, 95(2), 33-38.

Eregha, P. B. (2012). The dynamic linkages between foreign direct investment and domestic investment in ECOWAS countries: A panel cointegration analysis. African Development Review, 24(3), 208-220.

Farla, K., de Crombrugghe, D., & Verspagen, B. (2016). Institutions, foreign direct investment, and domestic investment: Crowding out or crowding in? World Development, 88, 1-9.

General Statistics Office of Vietnam (2020). Retrieved from https://www.gso.gov.vn/. [Accessed online 2020, February 8th].

HIDS (2020). Retrieved from http://www.hids.Ho Chi Minhcity.gov.vn/web/guest/home. [Accessed online 2020, February 8th].

Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395.

Jin, J., & Zou, H. F. (2005). Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China. Journal of Asian Economics, 16(6), 1047-1064.

Jude, C. (2018). Does FDI crowd out domestic investment in transition countries? Economics of Transition and Institutional Change, 27(1), 163-200.

Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating dynamic panel data models: A guide for macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15.

Khan, M. S., & Reinhart, C. M. (1990). Private investment and economic growth in developing countries. World Development, 18(1), 19-27.

Kim, D. D. K., & Seo, J. S. (2003). Does FDI inflow crowd out domestic investment in Korea? Journal of Economic Studies, 30(6), 605-622.

Lin, H. L., & Chuang, W. B. (2007). FDI and domestic investment in Taiwan: An endogenous switching model. The Developing Economies, 45(4), 465-490.

Mišun, J., & Tomšk, V. (2002). Does foreign direct investment crowd in or crowd out domestic investment? Eastern European Economics, 40(2), 38-56.

Morrissey, O., & Udomkerdmongkol, M. (2012). Governance, private investment and foreign direct investment in developing countries. World Development, 40(3), 437-445.

Munemo, J. (2014). Business start-up regulations and the complementarity between foreign and domestic investment. Review of World Economics, 150(4), 745-761.

Mutenyo, J., Asmah, E., & Kalio, A. (2010). Does foreign direct investment crowd-out domestic private investment in Sub-Saharan Africa? African Finance Journal, 12(1), 27-52.

Ndikumana, L., & Verick, S. (2008). The linkages between FDI and domestic investment: Unravelling the developmental impact of foreign investment in Sub‐Saharan Africa. Development Policy Review, 26(6), 713-726.

Onaran, Ö., Stockhammer, E., & Zwickl, K. (2013). FDI and domestic investment in Germany: Crowding in or out? International Review of Applied Economics, 27(4), 429-448.

Pilbeam, K., & Oboleviciute, N. (2012). Does foreign direct investment crowd in or crowd out domestic investment? Evidence from the European Union. The Journal of Economic Asymmetries, 9(1), 89-104.

Prasanna, N. (2010). Direct and indirect impact of foreign direct investment (FDI) on domestic investment (DI) in India. Journal of Economics, 1(2), 77-83.

Szkorupová, Z. (2015). Relationship between foreign direct investment and domestic investment in selected countries of Central and Eastern Europe. Procedia Economics and Finance, 23, 1017-1022.

Tan, B. W., Goh, S. K., & Wong, K. N. (2016). The effects of inward and outward FDI on domestic investment: Evidence using panel data of ASEAN–8 countries. Journal of Business Economics and Management, 17(5), 717-733.

Tang, S., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2008). Foreign direct investment, domestic investment and economic growth in China: A time series analysis. World Economy, 31(10), 1292-1309.

Titarenko, D. (2006). The influence of foreign direct investment on domestic investment processes in Latvia. Transport and Telecommunication, 7(1), 76-83.

Wang, M. (2010). Foreign direct investment and domestic investment in the host country: Evidence from panel study. Applied Economics, 42(29), 3711-3721.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.4.765(2020)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2020 Nguyễn Văn Bổn.

##submission.license.cc.by-nc4.footer##
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin