CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu

Tóm tắt


Trà mi Thưởng (Camellia thuongiana Luong, Ann Le & Lau) thuộc họ Chè (Theaceae) đã được mô tả và vẽ hình, đây là một loài trà mi hoa vàng mới, phân bố ở xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở dữ liệu hình thái xác nhận loài mới thuộc sect. Chrysantha.


Từ khóa


Camellia; Lâm Đồng; Loài mới; Theaceae; Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Chang, H. T. & Bartholomew, B. (1984). Camellias. Portland: Timber Press.

Le, N. H. N. & Luong, V. D. (2016). General information about the Yellow Camellia Species in Vietnam. Proceedings of Dali International Camellia Congress, Dali, Yunnan, China.

Luong, V. D. & Le, N. H. N. (2016). Camellia Ninhii - A new Yellow Camellia Species from Vietnam. Proceedings of Dali International Camellia Congress, Dali, Yunnan, China.

Tran, N. (2002). Biodiversity of Camellia genus of Viet Nam. Proceedings of The first National Symposium on Yellow Camellia of Viet Nam, Tam Dao, Viet Nam.

Tran, N. (2003). Results of the study on yellow Camellias of Vietnam. International Camellia Journal, 35, 73-75.

Tran, N. & Luong, V. D. (2013). Camellia dilinhensis - A new Yellow Species from Vietnam. International Camellia Journal, 45, 87-89.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lương Văn Dũng, Le Anna, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin