MỨC ĐỘ MÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT HOA Ở ĐÀ LẠT

Lê Như Bích, Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm kiếm sự khác biệt giữa những gì người sản xuất hoa mong muốn và những gì họ thực sự nhận được từ người mua trong quá trình mua bán tại Đà Lạt, Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 206 nông dân sản xuất hoa cúc và hoa hồng tại Đà Lạt về các tiêu chí lựa chọn người mua hoa và khả năng của người mua đáp ứng yêu cầu của họ. Cả hai tiêu chí kinh tế và mối quan hệ được xác định có ảnh hưởng đến sự lựa chọn người mua hoa của nông dân. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của marketing mối quan hệ như một phương tiện để giảm thiểu rủi ro ở các nền kinh tế chuyển đổi.


Từ khóa


Giá trị; Khả năng; Người mua chính; Phân tích sự khác biệt; Tiêu chí lựa chọn

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Anderson, James C., and James A. Narus (1999). Business market management: Understanding, creating, and delivering value. New Jersey, USA: Prentice Hall.

Batt, Peter J. (2004). Trust if you dare: A cross cultural examination of the trust construct. In: P.V. Freytag, L. Hedaa and T. Ritter (Eds.). Proceedings of the 20th Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, 2-4 September, Copenhagen, Denmark.

Batt, Peter J, Concepcion S.B., Hualda L.T., Migalbin L.R., Montiflor M.O., Manalili N.M., McGregor M.J., Murray-Prior R., and Rola-Rubzen M.F. (2005). Exploring the antecedents and consequences of trust between vegetables farmers and their preferred trading partner in Southern Mindanao. In: P.J. Batt (Eds.), Proceedings of the First International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 19-23 July, Chaing Mai, Thailand.

Batt, Peter J, Concepcion S.B., and Digal L.N. (2006). Evaluating the performance of supply chains through a pluralistic methodology. Stewart Postharvest Review, 2(3), 1-6.

Batt, Peter J. (2003). Examining the performance of the supply chain for potatoes in the Red River Delta using a pluralistic approach. Supply Chain Management: An International Journal, 8(5), 442-454.

Chang, H.S., Spriggs J. , and Newman S.M. (2008). Improving sweet potato marketing in the Papua New Guinea Highlands. In: P.J. Batt (Eds.), Proceedings of the Second International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 23-27 September, Hanoi, Vietnam.

Danse, M., Vellema S., Alterra F.P., and Victoria N.G. (2008). Technological learning for innovating towards sustainable cultivation practices: The Vietnamese smallholder rose sector. In: P.J. Batt (Eds.), Proceedings of the Second International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 23-27 September, Hanoi, Vietnam.

Fafchamps, Marcel (1996). The enforcement of commercial contracts in Ghana. World Development, 24(3), 427-448.

Herlambang, Tedy, Batt P. J., and Murray J McGregor (2006). Developing an effective food chain management in a developing country: A case study on Manalagi mango fruit supply chain in Indonesia (Ed.), 16th Annual IAMA Food & Agribusiness Forum, Symposium & Case Conference, 12-15 October, Buenos Aires, Argentina.

Lyon, Fergus (2000). Trust, networks and norms: The creation of social capital in agricultural economies in Ghana. World Development, 28(4), 663-681.

Martin, S., A. Jagadish, M.V. Xuan, B.D The, and P.T.H. Ha (2008). Understanding and improving the performance of traditional vegetable supply chain in the central provinces of Vietnam, In: P.J. Batt (Ed.), Proceedings of the Second International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 23-27 September, Hanoi, Vietnam.

Moorman, Christine, Rohit Deshpandé, and Gerald Zaltman (1993). Factors affecting trust in market research relationships. The Journal of Marketing, 57(1), 81-101.

Murray-Prior, R., Batt Peter J, M.F. Rola -Rubzen, and M.J. McGregor (2006). Global value chains: A place for Mindanao producers?. ISHS Acta Horticulturae, 699, 307-315.

Puto, Christopher P., E. Patton Wesley, III, and Ronald H. King(1985). Risk handling strategies in industrial vendor selection decisions. The Journal of Marketing, 49(1), 89-98.

Rankin, Marlo, A. J. Dunne, and I. Russell (2008). The development of market-oriented cooperatives within the fruit industry in the Mekong Delta, Vietnam: A theory building approach to understanding rural development outcomes. In: P.J. Batt (Ed.), Proceedings of the Second International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 23-27 September, Hanoi, Vietnam.

Wagner, Stephan M., Linda Silver Coley, and Eckhard Lindemann (2011). Effects of suppliers' reputation on the future of buyer-supplier relationships: The mediating roles of outcome fairness and trust. Journal of Supply Chain Management, 47(2), 29-48.

Young, Linda M., and Jill E. Hobbs (2002). Vertical linkages in agri-food supply chains: Changing roles for producers, commodity groups, and government policy. Review of Agricultural Economics, 24(2), 428-441.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.79(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Như Bích, Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin