ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ TẢO Ở HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT

Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Hà Thu

Tóm tắt


Hồ Xuân Hương được xem như trái tim của thành phố Đà Lạt. Qua khảo sát điều tra, định danh thành phần vi tảo ở hồ Xuân Hương – Đà Lạt cho thấy hệ thực vật nổi ở đây khá đa dạng và phong phú. Mẫu được thu tại 4 địa điểm khác nhau ở hồ trong thời gian từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013. Kết quả điều tra đã xác định được 75 loài/ dưới loài thuộc 13 bộ, 8 lớp thuộc 5 ngành: Cyanophyta (tảo lam), Chlorophyta (tảo lục), Bacillatoriophyta (tảo silic), Euglenophyta (tảo mắt), Pyrrhophyta (tảo giáp). Ngành có nhiều loài nhất là tảo lục (33 loài/dưới loài) chiếm 44%., kế đến là tảo silic (18 loài/dưới loài) chiếm 24%, tảo lam (12 loài/dưới loài) chiếm 16%, tảo mắt (11 loài/dưới loài) chiếm 15%,và ít nhất là tảo giáp (1 loài) chiếm 1%. Đáng lưu ý với sự xuất hiện một số loài chỉ thị độ bẩn như Euglena viridis, Euglena acus, synedra ulna báo động mức nước hồ Xuân Hương thuộc mức mesosaprobe.


Từ khóa


Chỉ thị sinh học; Đa dạng sinh học; Hồ Xuân Hương; Tảo học

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Cole, K. M., & Sheath, R. G. (1990). Biology of the red algae. New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Dương, Đ. T. (1996). Phân loại vi khuẩn lam ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Dương, Đ. T., & Võ, H. (1997). Tảo nước ngọt Việt Nam, Phân loại bộ tảo lục (Chlorococcales). Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Nguyễn, V. T. (2003). Đa dạng sinh học tảo trong thủy vực nội địa Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Phạm, H. H. (1972). Tảo học. Sài gòn: Nhà xuất bản Bộ Giáo Dục (Trung tâm học liệu).

Prescott, G. W. (1962). Algae of the Western Great Lakes area. Dubuque, Iowa: WM.C. Brown Company Publisher.

Smith, G. M. (1950). The freshwater algae of the United States. NewYork: McGraw-Hill book company.

Yamagishi, T. (1992). Palnkton Algae in Taiwan (Formosa). Tokyo: Uchida Rokakuho.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.80(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Hà Thu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin