PESTALOTIOPSIS SP. – TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT

Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân

Tóm tắt


Nghiên cứu tác nhân gây bệnh khô lá trên giống dâu tây Mỹ Đá (Fragaria x ananassa Duch.) được thực hiện tuân theo các bước của định đề Koch. Kết quả phân lập từ 150 mẫu bộ phận của cây bệnh thu thập từ 3 vùng khác nhau (Phường 7, Phường 8 và Phường 12) tại Đà Lạt thu được 327 mẫu vi sinh vật thuộc 6 loài nấm. Tất cả các mẫu nấm phân lập từ các bộ phận bị bệnh đã được định danh là Pestalotiopsis sp., Verticillium sp., Botrytis cinerea, Cylindrocacpon destructans, Fusarium oxysporum, và Rhizoctonia sp.. Trong đó, Pestalotiopsis sp. là loài có tần xuất hiện diện cao nhất ở tất cả các bộ phận cây bệnh của cả ba vùng lấy mẫu. Tính gây bệnh của Pestalotiopsis sp. cũng được đánh giá trên cây dâu tây giống Mỹ Đá và kết quả cho thấy Pestalotiopsis sp. chính là tác nhân gây bệnh khô lá trên cây dâu tây tại Đà Lạt. Đây được xem là báo cáo đầu tiên về Pestalotiopsis sp. gây bệnh trên cây dâu tây tại Việt Nam.


Từ khóa


Bệnh khô lá; Cây dâu tây; Pestalotiopsis sp; Tác nhân gây bệnh

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Bonde, M. R., Peterson, G. C. & Maas, G. L. (1991). Isozyme comparisons for identification of Colletotrichum spp. pathogenic to strawberry. Phytopathology, 81, 1523-1528.

Booth, C. (1977). The genus Fusarium. Surrey, England: Mycological Institute.

Booth, C. (1966). The genus Cylindrocarpon. Surrey, England: Mycological Institute.

Dasgupta, M. K. (1992). Rice sheath blight: The challenge continues. In: Singh, U.S., Mukhopadhyay, A.N., Kumar, J. & Chaube, H.S. (Eds.), Plant diseases of international importance: Disease of cereals and pulses. New Jersey, England: Prentice Hall Englewood Cliffs.

Delp, B. R. & Milholland, R. D. (1981). Susceptibility of strawberry cultivars and related species to Colletotrichum fragariae. Plant Dis. 65, 421-423.

Duong H. D. (1988). A manual of plant bacterial research. Maxcova, Rusia: Mir Maxcova Publisher.

Guba, E. F. (1961). Monograph of Monochaetia and Pestalotia. Massachusetts, USA: Harvard University Press.

Howard, C. M. & Albregts, E. E. (1973). A strawberry fruit rot caused by Pestalotia longisetula. Phytopathology, 63, 862-863.

Koch, R. (1884). Die Aetiologie der Tuberkulose: Mitt Kaiser Gesundh.

Le, L. T. & Vu, T. M. (1998). Plant pathology. Hanoi, Vietnam: Agricultural Publisher.

Lord, W. G. & Smith, C. A. (1994). Verticillium Wilt of strawberry: University of New Hamshire Cooperative Extension.

Martin, S. B. (1988). Identification, isolation frequency, and pathogenicity of anastomosis groups of binucleate Rhizoctonia spp. from strawberry roots. Phytopathology, 78, 379-384.

Michael, A. E. (2008). Strawberry leaf disease: The Ohio State University.

Nag Raj, T. R. (1993). Coelomycetous Anamorphs with appendage-bearing conidia. Waterloo, Ontario, Canada: Mycologue Publications.

Nguyen, T. L. & Pham, T. D. (2006). Textbook of research methodology. Hanoi, Vietnam: Agricultural Publisher.

Parmeter, J. R. Jr., Whitney, H. S. & Platt, W. D. (1970). Affinities of some Rhizoctonia species that resemble mycelium of Thanetephorus cucumeris. Phytopathology, 57, 218-223.

Peng, G. & Sutton, J. C. (1991). Evaluation of microorganisms for biocontrol of Botrytis cinerea in strawberry. Can. J. Plant Path., 13, 247-257.

Smith, B. J. & Black, L. L. (1990). Morphological, cultural, and pathogenic variation among Colletotrichum species isolated from strawberry. Plant Dis., 74, 69-76.

Stall, R. E. & Walte, J. M. (1965). Selection and inheritance of resistance in tomato to isolate of race 1 and 2 of fusarium wilt organism. Phytopathology, 55, 1213-1215.

Sutton, J. C. (1993). Biocontrol of Botrytis cinerea in strawberry leaves. Phytopathology, 83, 615-621.

Thomas, R. G. & Krishna, V. S. (2009). Verticillium wilt of strawberry. California Strawberry Commission.

Vo, T. H. (2006). Plant pathology. Cantho: Cantho University.

Vu, T. M. (2007). Plant pathology textbook. Hanoi: Publisher of The University of Agriculture and Forestry I.

Wei, J. G. & Xu, T. (2004). Pestalotiopsis kunmingensis sp. nov., an endophyte from Podocarpus macrophyllus. Fungal Diversity 15, 247 – 254.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.81(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin