KHẢO SÁT CÁC BIỆN PHÁP PHƠI NẮNG, XÔNG HƠI SINH HỌC, ĐỐT ĐẤT VÀ GIỮ CHO ĐẤT KHÔ ĐẾN HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (Meloidogyne sp.) HẠI XÀ LÁCH TẠI LÂM ĐỒNG

Văn Ngọc Thủy, Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan

Tóm tắt


Tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne sp. là nhóm tuyến trùng ký sinh chủ yếu gây bệnh sưng rễ trên xà lách lollo xanh. Sử dụng biện pháp phơi nắng, xông hơi sinh học, đất đốt và giữ cho đất khô để khảo sát hiệu lực phòng trừ tuyến trùng nốt sưng trên cây xà lách Lollo xanh tại Lâm Đồng. Kết quả cho thấy biện pháp đốt đất có hiệu quả xử lý tuyến trùng cao nhất, chỉ còn 28 con/100g đất và hiệu lực đạt 96,75% sau khi xử lý so với nghiệm thức đối chứng là 1312 con/100g đất. Tỉ lệ xâm nhiễm của tuyến trùng nốt sưng trong rễ ở nghiệm thức đốt đất là 1,433 và số lượng tuyến trùng tuổi 2 trong rễ (201 con/5 g rễ) ở mức thất nhất và đồng thời có chiều cao cây (26,0 cm) và năng suất cao nhất (30,25 tấn/ha). Ngược lại, đối chứng có tỷ lệ xâm nhiễm của tuyến trùng là cao nhất đạt 5,733, chiều cao cây và năng suất trung bình thấp nhất, chỉ số lần lượt là 18,8 cm và 15,93 tấn/ha.


Từ khóa


Đốt đất; Giữ cho đất khô; Phơi nắng; Tuyến trùng nốt sưng; Xà lách lollo xanh; Xông hơi sinh học

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Ciancio, A., & Mukerji, K. G. (2008). Integrated management and biocontrol of vegetable and grain crops Nematodes. Netherlands: Springer.

Crow, W. T & Dunn, R. A. (1994). Soil organic matter, green manures and cover crops for nematode management. University of Florida (SS-ENY-918). Retrieved from http://edis.ifas.ufl.edu/vh037

Haddish, M. (2004). Physiological interactions between Nematodes and their host plants. In Z. X. Chen, S. Y. Chen and D. W. Dikson (Eds), Nematology - advances and perspectives: Volume II Nematodes management and utilization (pp. 771-890). London, UK: CABI.

Khan, M. R. & Khan, M. W. (1994). Smoke population and the effects of root-knot nematodes on the growth of eggplant. Plant Pathology, 43, 683-693.

Koen, H. (1966). Soil fumigation, combined with susceptible cash crop, to control root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Nematologica 12, 109-112.

Michel, L., Richard, A. S., & John, B. (2005). Plant parasitic Nematodes in Subtropical and tropical agriculture. London, UK: CABI.

Mehrotra, R. S., & Ashok, A. (2003). Plant pathology. New Delhi, India: McGraw-Hill.

Pérez, M. P., Navas-Cortés, J. A., Pascual-Villalobos, M. J., & Castillo, P. (2003). Nematicidal activity of essential oils and organic amendments from Asteraceae against root-knot Nematodes. Plant Pathology. doi:10.1046/j.1365-3059.2003.00859.x

Ravichandra, N. G. (2014). Horticultural Nematology. India: Springer

Perry, R. N., Moens, M., & Starr, J., L. (2009). Root – Knot Nematodes. London, UK: CABI.

Seinhorst, J. W. (1965). The relation between nematode density and damage to plants. Nematologica 11, 137-154.

Từ, T. M. T. & Bùi, C. T. (2000). Kết quả thử nghiệm phòng trừ tuyến trùng hại xà lách (Lactusa sativa L.) bằng thuốc hóa học (Results of trial control parasitic nematodes on lettuces (Lactusa sativa L.) by chemiscal). Paper presented at the Conference “Nong nghiep Cong nghiep Thuc pham”, Vietnam.

Verdejo-Lucas, S., Sorribas, F. J., Ornat, C., & Galeano, M. (2003). Evaluating Pochonia chlamydosporia in a double-cropping system of lettuce and tomato in plastic houses infested with Meloidogyne javanica. Plant Pathology, 52(4), 521-528.

Zeck, W.M. (1971). A rating schem for field evaluation of root-knot nematode infestation. Pflanzenschurtz Nachrichten - Bayer AG, 24, 142-144.

Westerdahl, B. B., Ploeg, A., & Kodira, U. C. (2016). Root knot nematodes: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria, and M. hapla Needle nematode: Longidorus africanus, Stunt nematode: Merlinius sp. Spiral nematode: Rotylenchus sp [Guidelines: Lettuce]. UC IPM Pest Management. Retrieved from http://ipm.ucanr.edu/PMG/r441200111.html
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.82(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Văn Ngọc Thủy, Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin