ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ BỔ SUNG DINH DƯỠNG VÀO GIAI ĐOẠN SAU CỦA QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG HUYỀN PHÙ TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH

Nguyễn Văn Kết, Trương Thị Lan Anh

Tóm tắt


Hàm lượng khoáng đa lượng khác nhau có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của mô sẹo Sâm Ngọc Linh. Mô sẹo sinh trưởng tốt nhất trong môi trường có hàm lượng KNO3 và CaCl2 từ 0,5 đến 1 lần so với hàm lượng trong môi trường cơ bản MS; trong khi đó hàm lượng NH4NO3 và MgSO4 tương đương với hàm lượng trong môi trường MS cho sự sinh trưởng của mẫu cấy là tốt nhất. Các chất dinh dưỡng trong môi trường được mẫu cấy hấp thụ để phục vụ cho sự sinh trưởng của mình. Sau một thời gian nuôi cấy, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy không còn đủ cho sự sinh trưởng của mẫu cấy. Vì vậy, việc bổ sung môi trường là một cách thức để bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng giúp cho sự sinh trưởng của mẫu cấy. Khi bổ sung thêm dinh dưỡng vào tuần thứ 3 của quá trình nuôi cấy thì sự sinh trưởng của mẫu cấy tăng lên nhiều và cao hơn so với trường hợp không bổ sung môi trường. Môi trường bổ sung thích hợp nhất cho sự sinh trưởng huyền phù tế bào Sâm Ngọc Linh là 1/4 MS.


Từ khóa


Bioreactor; Bổ sung dinh dưỡng; Khoáng đa lượng; Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Đỗ, H. B., Đặng, Q. C., Bùi, X. C., Nguyễn, T. D., Đỗ, T. Đ., Phạm, V. H., Vũ, N. L., Phạm, D. M., Phạm, K. M., Đoàn, T. T., Nguyễn, T., & Trần, T. (2003). Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Tập II). Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Furuya T., Yoshikawa T., Orihara Y., & Oda H. (1984). Studies of the culture onditions for Panax ginseng cells in jar fermentors. Journal of Natural Products, 47(1), 70-75.

Iranbakhsh, A. R., Oshagi, M. A., & Ebadi, M. (2007). Growth and production optimization of Tropane alkaloid in Datura stramonium cell suspension culture. Pakistan Journal of biological Sciences, 10(8), 1236-1242.

Jeong, C. S., Murthy, H. N., Hahn, E. J., & Paek K. Y. (2008). Improved production of ginsenosides in suspension cultures of ginseng by medium replenishment strategy. Journal of bioscience and bioengineering, 105(3), 288-291.

Liu, S., & Zhong, J. J. (1998). Phosphate effect on production of ginseng saponin and polysaccharide by cell suspension cultures of Panax ginseng and Panax notoginseng. Process Biochemistry, 33, 69-74.

Neto, F. A. G., Melanson, S. J., Sakata, K., & DiCosmo, F. (1993). Improved growth and taxol yield in developing callus of Taxus cuspidata by medium composition modification. Biological Technology, 11, 731-734.

Nguyễn, Đ. L., & Lê, T. T. T. (2002). Công nghệ tế bào. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Panda, A. K., Mishra, S., & Bisaria, V. S. (1992). Alkaloid production by plant cell suspension cultures of Holarrhena antidysenterica: Effect of major nutrients. Biotechnol Bioeng, 39, 1043-1051.

Srinivasan, V., & Ryu, D. D. Y. (1993). Improvement of shikonin productivity in Lithospernum erythrorhizon cell cultures by alternating carbon and nitrogen feeding strategy. Biotechnology and Bioengineering, 42, 793-799.

Thanh, N. T. (2005). Factor affecting cell growth and ginsenoside production in Panax ginseng C. A. Myer (Thesis for Degree of Doctor of Philosophy). Korea: Chungbuk National University.

Vinterhalter, D., & Vinterhalter, B. (1992). Effect of inorganic nutrition on the formation of lateral roots in Dracaena fragrans Ker-Gawl cultured in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 28, 267-274.

Wang, H. Q., Yu, J. T., & Zhong, J. J. (1999). Significant improvement of taxane production in suspension cultures of Taxus chinensis by sucrose feeding strategy. Process Biochemistry, 35, 479-483.

Wu, C. H., Murthy, H. N., Hahn, E. J., & Paek, K. Y. (2007). Improved production of caffeic acid derivatives in suspension cultures of Echinacea purpurea by medium replenishment strategy. Archives of Pharmacal Research, 30(8), 945-949.

Yu, K. W., Gao, W. Y., Hahn, E. J., & Paek, K. Y. (2001). Effects of macro elements and nitrogen source on adventitious root growth and ginsenoside production in ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer). The Journal of Plant Biology, 44, 179-184.

Yu, K. W., Gao, W. Y., Son, S. H., & Paek, K. Y. (2000a). Improvement of ginsenoside production by jasmonic acid and some other elicitors in hairy root culture of ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer). In Vitro Cellular & Developmental Biology, 36, 424-428.

Yu, K. W., Hahn, E. J., & Paek, K. Y. (2000b). Production of adventitious ginseng roots using bioreactors. Korean Journal of Plant Tissue Culture, 27, 309-315.

Zhang, Y. H., Zhong, J. J., & Yu, J. T. (1995). Effect of osmotic pressure on cell growth and production of ginseng saponin and polysaccharide in suspension cultures of Panax notoginseng. Biotechnology Letters, 17(12), 1347-1350.

Zhang, Y. H., Zhong, J. J., & Yu, J. T. (1996). Enhancement of ginseng saponin production in suspension cultures of Panax notoginseng: Manipulation of medium sucrose. Journal Biotechnology, 51, 49-56.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.85(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Văn Kết, Trương Thị Lan Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin