ẢNH HƯỞNG CỦA PENTACHLOROPHENOL LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CHLORELLA HP 01/2B

Lê Thị Anh Tú, Lâm Ngọc Tuấn

Tóm tắt


Khả năng chống chịu với Pentachlorophenol (PCP) của tảo Chlorella chủng Chlorella HP 01/2B được nghiên cứu. Chlorella HP 01/2B không chỉ có khả năng tồn tại trong môi trường có sự hiện diện của PCP mà còn có khả năng chống chịu với một số loại chlorophenol khác như 2-Chlorophenol (CP), 2,4-Dichlorophenol (DCP), 2,4,6-Trichlorophenol (TCP). PCP ức chế quá trình sinh trưởng ban đầu của tảo. Sau khi sinh trưởng phục hồi, khả năng quang hợp và sinh trưởng của tảo này cũng không bị ảnh hưởng. Tác động của PCP lên tảo phụ thuộc vào mật độ tảo ban đầu và thời điểm tảo tiếp xúc với PCP.


Từ khóa


Chống chịu; Pentachlorophenol; Tảo Chlorella; Ức chế sinh trưởng

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Annachhatre, A. P., & Gheewala, S. H. (1996). Biodegradation of chlorinated phenolic compounds. Biotechnology Advances, 14(1), 35-56.

Gold, M. H., Wariishi, H., & Valli, K. (1989). Extracellular peroxidases involved in lignin degradation by the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium. Biocatalysis in Agricultural Biotechnology, 389, 127-139.

Grima, E. M., Camacho, F. G., Pérez, J. A. S., Fernéndez, F. G. A., & Sevilla, J. M. F. (1997). Evaluation of photosynthetic efficiency in microalgal cultures using averaged irradiance. Enzyme and Microbial Technology, 21(5), 375-381.

Hirooka, T., Akiyama, Y., Tsuji, N., Nakamura, T., Nagase, H., Hirata, K., & Miyamoto, K. (2003). Removal of hazardous phenols by microalgae under photoautotrophic conditions. Journal of Bioscience and Bioengineering, 95(2), 200-203.

Janssen, M., Kuijpers, T. C., Veldhoen, B., Ternbach, M. B., Tramper, J., Mur, L. R., & Wijffels, R. H. (1999). Specific growth rate of Chlamydomonas reinhardtii and Chlorella sorokiniana under medium duration light/dark cycles: 13-87 s. Progress in Industrial Microbiology, 35(C), 323-333.

Khessairi, A., Fhoula, I., Jaouani, A., Turki, Y., Cherif, A., Boudabous, A., Ouzari, H. (2014). Pentachlorophenol Degradation by Janibacter sp.: A new actinobacterium isolated from Saline Sediment of Arid Land. http://doi.org/10.1155/2014/296472

Liu, D. (1980). Enhancement of PCBs biodegradation by sodium ligninsulfonate. Water Research, 14(10), 1467-1475.

Olivier, S., Scragg, A. H., & Morrison, J. (2003). The effect of chlorophenols on the growth of Chlorella VT-1. Enzyme and Microbial Technology, 32(7), 837-842.

Pallerla, S., & Chambers, R. P. (1998). Reactor development for biodegradation of pentachlorophenol. Catalysis Today, 40(1), 103-111.

Pinto, G., Pollio, A., Previtera, L., & Temussi, F. (2002). Biodegradation of phenols by microalgae. Biotechnology Letters, 24(24), 2047-2051.

Scragg, A. H. (2006). The effect of phenol on the growth of Chlorella vulgaris and Chlorella VT-1. Enzyme and Microbial Technology, 39(4), 796-799.

Seibert, H., Mörchel, S., & Gülden, M. (2002). Factors influencing nominal effective concentrations of chemical compounds in vitro: Medium protein concentration. Toxicology in Vitro, 16(3), 289-297.

Tikoo A. H.; Shales, S. W., V. . S. (1997). Degradation of pentachlorophenol by microalgae. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 68(4), 425-431.

Webb, M. D., Ewbank, G., Perkins, J., & McCarthy, A. J. (2001). Metabolism of pentachlorophenol by Saccharomonospora viridis strains isolated from mushroom compost. Soil Biology and Biochemistry, 33(14), 1903-1914.

Đặng, Đ. K., & Đặng, H. P. H. (1999). Công nghệ sinh học vi tảo. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Nông nghiệp.

Trần, T. T. (2003). Công nghệ vi sinh. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.86(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Thị Anh Tú, Lâm Ngọc Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin