TÓM LƯỢC THÀNH PHẦN BẬC PHÂN LOẠI THUỘC PHÂN TÔNG TRE (SUBTRIBE BAMBUSINAE) THUỘC HỌ CỎ (GRAMINEAE: BAMBUSOIDEAE) Ở VIỆT NAM

Trần Văn Tiến

Tóm tắt


Qua nghiên cứu và hệ thống tre trúc ở Việt Nam, Phân tông tre hiện nay có khoảng 12 chi, phân bố rất rộng, từ vùng nhiệt đới đến á nhiệt đới, từ các vùng làng quê đến vùng rừng núi tự nhiên. Phân tre có những đặc điểm nhận biết là thân ngầm, mọc cụm, thân bụi nhỏ hay cây lớn, đứng hay bò trườn, 1 cành lớn và nhiều cành nhỏ, hoa dạng không giả.


Từ khóa


Bambusinae; Bamusoideae; Synopsis; Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Balansa, B. (1890). Catalogue des Graminées de l’Indo-chine Française: Bambusées. Jounal de Botanique, 4, 27-32.

Bentham, G. (1881). Notes on Gramineae. Journal of the Linnean Society, 19, 134-145.

Clayton, W. D., & Renoize, S. A. (1986). Genera Graminum, Grass of the World/. Kew Bulletin Additional Series III.

Gamble, J. S. (1894). A handsome new Burmese Bamboos. Indian Forester, 1, 20-31.

Kurz, S., & Munro, W. (1868). A monograph of the Bambusaceae, including description of all the species. Transactions of the Linnean Society of London, 26(1), 123-132.

Nees, Von Esenbeck, C. G. D. (1834). Bambuseae Brasilienensis Seu Resensuit et Alias in India Orientali ProvenientesAdjecit. Linaea, 9(4), 476-489.

Nguyen, H. N., & Tran, V. T. (2012). Nianheochloa (Poaceae: Bambusoideae), a new Bamboo Genus endemic to Bidoup Moutain, Southern Vietnam. Adansonia, 34(2), 257-264.

Nguyen, H. N., Tran V. T., & Hoang, T. T. (2013). Cochinchinochloa (Gramineae: Bambusoideae-Bambusineae), a new bamboo genus endemic to Braian mountain, Southern Vietnam. Blumea, 58, 28-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.87(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Trần Văn Tiến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin