NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC DƯƠNG XỈ (POLYPODIOPHYTA) Ở RỪNG LÙN HÒN GIAO TRONG VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ

Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Văn Tiến

Tóm tắt


Phân tích định lượng về đa dạng sinh học Dương xỉ ở rừng lùn Hòn Giao Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà là cơ sở dữ liệu cho các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. Cá chỉ số định lượng đa dạng sinh học Dương xỉ được sử dụng để phân tích bao gồm: Đa dạng về thành phần loài, mật độ, tần suất xuất hiện, độ phong phú, tỉ lệ A/F, chỉ số Shannon, chỉ số Simpson và chỉ số tương đồng. Kết quả cho thấy, các chỉ số đa dạng liên quan đến một số nhân tố quan trọng như: thành phần các bậc taxon, không gian phân bố. Kết quả điều tra ở toàn khu vực đã thu thập được 25 loài thuộc 22 chi và 4 bộ. Mức độ đa dạng Dương xỉ tập trung ở đai độ cao từ 1600-1700 m và thấp nhất là ở độ cao trên 1800m. Ngoài ra, mức độ đa dạng của Dương xỉ thường tập trung ở những nơi thường có độ ẩm cao và điều kiện dinh dưỡng tốt.


Từ khóa


Chỉ số đa dạng; Dương xỉ; Điều tra; Rừng lùn

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bell, G., Lechowicz, M. J., & Waterway, M. J. (2000). Environmental heterogeneity and species diversity of forest sedges. Journal of Ecology, 88, 67-87.

Bhattarai, K. R., Vetaas, O. R., & Grytnes, J. A. (2004). Fern species richness along a central Himalayan elevational gradient, Nepal. Journal of Biogeography, 31, 389-400.

Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1950). The interrelations of certain analytic and synthetic phytosociological characters. Ecology, 31, 434-455.

Lê, B. D., & Lê, T. A. T. (2015). Sinh thái thực vật. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Freckmann, R. W. (2000). The taxonomy of vascular plants. Department of Biology University of Wisconsin Stevens Point.

Guo, Q., Kato, M., & Ricklefs, R. E. (2003). Life history, diversity and distribution: A study of Japanese pteridophytes. Ecography, 26, 129-138.

Lê, Q. H. (2005). Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3(4), 117-121.

Phạm, H. H. (1999). Cây cỏ Việt Nam (Tập 1). Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB Trẻ.

Nguyễn, T. T. (2013). Phân tích một số chỉ số đa dạng sinh học loài cây gỗ của thảm thực vật rừng trên núi đá vôi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Lâm Nghiệp, 4, 2961-2967.

Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (2015). Hồ sơ đề cử vườn di sản Asian.

Mehltreter, K., Walker, L. R., & Sharpe, J. M. (2010). Fern Ecology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Odum, P. E. (1971). Fundamentals of ecology. Pennsylavania, USA: Saunders Philadelphia.

Rastogi, A. (1999). Methods in applied Ethnobotany: Lesson from the field. Kathmandu, Nepal: International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD).

Richard, M., Bernhardt, T., & Bell, G. (2000). Environmental heterogeneity and the spatial structure of fern species diversity in one hectare of old-growth forest. Ecography, 23, 231-245.

Shannon, C. E., & Wiener, W. (1963). The mathematical theory of communities, Illinois, USA: Urbana University Press.

Sharma, P. D. (2003). Ecology and environment. New Delhi, India: Rastogi Publication.

Simpson, E. H. (1949). Measurment of diversity. Nature, 163, 688-695.

Stein, A., Gerstner, K., & Kreft, H. (2014), Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. Ecology Letters, 17, 866-880.

Verma, R. K. (2000). Analysis of species diversity and soil quality under Tectona grandis L.f. and Acacia catechu (L.f.) Wild plantations raised on degraded bhata land. Indian Journal of Ecology, 27(2), 97-108.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.88(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Văn Tiến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin