KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC LẬP CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO VIỆC NHẬN DẠNG MỘT SỐ DÒNG BƠ (Persea americana Miller) ĐÃ QUA SƠ BỘ TUYỂN CHỌN TẠI LÂM ĐỒNG

Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, Phan Ngọc Quỳnh Như

Tóm tắt


Việc khảo sát, đánh giá về kiểu hình cũng như kiểu gen là cần thiết nhằm làm tăng hiệu quả cho quá trình nhận dạng, phát triển và chọn tạo giống mới đối với cây trồng. Nguồn gen thuộc một số dòng bơ đã qua chọn lọc để canh tác được thu thập từ một số nơi trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phân tích đa dạng di truyền và nhận dạng giống. Đặc điểm sơ bộ về hình thái quả và năng suất của 11 dòng bơ tiềm năng đã được ghi nhận để hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu nhận dạng dòng. Với đặc trưng nhận dạng DNA thu nhận được với 10 mồi ISSR, chúng tôi thu được tổng số 125 band điện di trên gel để tiến hành phân tích đa dạng di truyền tập hợp 11 mẫu khảo sát đại diện cho 11 dòng trên, kết quả cho thấy: tập hợp mẫu có mức dị hợp trông đợi (chỉ số đa dạng gene) đạt He = h = 0,3072, chỉ số Shannon đạt: I = 0,4608, tỷ lệ band đa hình: PPB = 91,84%. Cũng sử dụng 10 mồi ISSR như trên, từ đặc trưng nhận dạng DNA của 18 mẫu đại diện cho 6 dòng bơ tiềm năng (mỗi dòng 3 mẫu), dựa trên sự xuất hiện hay thiếu vắng các band đặc trưng đã xác lập được 9 chỉ thị phân tử đơn và 25 chỉ thị phân tử kép để nhận dạng 06 dòng bơ này. Những kết quả bước đầu thu được cung cấp những dữ liệu cần thiết phục vụ cho công tác chọn tạo, phát triển giống bơ nói chung và xác định chủng loại giống với 6 dòng bơ tiềm năng.

Từ khóa


Chỉ số Shannon; Chỉ thị phân tử; ISSR; Mức độ dị hợp trông đợi

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ahmad, M. M. A. (2005). Presentation on PCR techniques. Zagazig, Egypt: Department of Genetics, Zagazig University.

Alcaraz, M. L., & Hormaza, J. I. (2007). Molecular characterization and genetic diversity in an avocado collection of cultivars and local Spanish genotypes using SSRs. Hereditas, 144(6), 244-253.

de Vicente, M. C., Lope, Z. C., & Fulton, T. (2003). Genetic diversity analysis with molecular marker data: Learning module. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) and Cornell University.

Eduardo, G., & Maria, A. V. (2013). Molecular characterization of avocado germplasm with a new set of SSR and EST-SSR markers: Genetic diversity, population structure, and identification of race-specific markers in a group of cultivated genotypes. Tree Genetics & Genomes, 9(2), 539-555.

Francis, C. Y., Rong-cai, Y., & Boyle, T. (1999). POPGENE VERSION 1.31 - Microsoft Window-based freeware for population genetic analysis - Quick user guide. Cannada: University of Alberta And Centre for International Forestry Research.

Gary, S. B., & Arpaia, M. L. (2012). Avocado production in California: A cultural handbook for growers. California, USA: The University of California Cooperative Extension, and The California Avocado Society Supported by the California Avocado Commission.

Gazit, S., & Degani, C. (2002). Reproductive biology of the avocado. In: Whiley, A.W. Schaffer, B. Wolstenholme, B.N. (eds.): The avocado: Botany, production and uses. Wallingford, UK: CABI Publishing.

John A. M., Greg W. D., Brandon McKee., & Gary S. (2012). Three new avocado rootstock cultivars tolerant to phytophthora root rot: ‘Zentmyer’, ‘Uzi’, and ‘Steddom’. HortScience, 47 (8), 1191-1194.

Klein, R. M., & Klein, D. T. (1979). Phương pháp nghiên cứu thực vật (Nguyễn Tiến Bân và Nguyễn Như Khanh dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học Kỹ thuật.

Li, S., Li, J., Yang, X.L., Cheng, Z., & Zhang, W.J. (2011). Genetic diversity and differentiation of cultivated ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer) populations in North-east China revealed by inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Genetic Resource Crope Evolution, 58, 815-824.

Nei, M. (1978). Estimation of average teterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. Genetics, 89, 583-590.

Pliego-Alfaro, F., & Murashige, T. (1988). Somatic embryogenesis in avocado (Persea americana Mill.). Plant Cell Tiss. Org. Cult., 12, 61-66.

Reunova, G. D., Katsa, I. L., Muzaroka, T. I., Nguyen, C. T. P., Dang, T. T., Brennerc, E. V., & Zhuravleva Y. N. (2011). Diversity of microsatellite Loci in the Panax vietnamensis Ha et Grushv. (Araliaceae) population. Doklady Biological Sciences, 441, 408-411.

Rohlf, F. J. (2004). NTSYSpc - Numerical taxonomy and multivariate analysis system version 2.1 - User guide. Applied Biostatistics Inc.

Weising, K., Nybom, H., Wolff, K., & Kahl, G. (2005). DNA fingerprinting in plants principles, methods, and applications (2nd edition). UK: CPC Press Taylor & Fancies group.

Williams, J. G. K., Kubelik, A. R., Livak, K. J., Rafalski, J. A., & Tingey, S. V. (1990). DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Research, 18, 6531-6535.

Zietkiewicz, E., Rafalski, A., & Labuda D. (1994). Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. Genomics, 20, 176-183.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.89(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Hoàng Phong, Mai Tiến Đạt, Thái Thạch Bích, Nguyễn Thanh Tiền, Lê Đình Vĩnh Bảo, Nguyễn Khắc Quang, Phan Ngọc Quỳnh Như

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin