STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND CULTIVATION OF ANOECTOCHILUS LYLEI ROLFE EX DOWNIES AT EX VITRO CONDITION

Phan Xuân Huyên, Nguyễn Văn Kết, Phan Hoàng Đại, Nguyễn Thị Cúc

Abstract


In the present study, we investigated in vitro propagation and cultivated Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies at ex vitro condition, which is one of the valuable herbal plants and has been proved to be good for human health. The results showed that, MS medium supplemented with 1 mg/l BA gave the best on in vitro shoot regeneration after 60 days of culture, with 5.70 shoots/explant, shoot height of 3.72 cm. MS medium containing 0 – 2 mg/l NAA was found to be the most suitable for in vitro root regeneration after 30 days of culture, root regeneration rate of 100%. Substrate of 90% coconut fiber powder combination with 10% rice husk was the best substrate for acclimatization of the plantlet after 60 days of cultivation, with plant height of 7.00 cm, root length of 4.74 cm, survival rate of 100%. For the cultivation of Anoectochilus lylei, after 120 days of cultivation, the result showed that, the plants which were used with Nitrophoska® Foliar of 2 g/l (plant height of 11.00 cm, root length of 7.60 cm, fresh weight of 1.81 g/plant, survival rate of 100%) were better than Nitrophoska® Foliar of 1 g/l (plant height of 9.80 cm, root length of 6.70 cm, fresh weight of 1.64 g/plant, survival rate of 100%).


Keywords


Anoectochilus lylei; Fertilizer; Plant growth; Shoot regeneration; Substrate

References


Chang, D. C. N., Chou, L. C., & Lee, G. C. (2007). New cultivation methods for Anoectochilus formosanus Hayata. Orchid Science and Biotechnology, 1(2), 56-60.

Cheng, S. F., & Chang, D. C. N. (2009). Growth responses and changes of active components as influenced by elevations and orchid mycorrhizae on Anoectochilus formosanus Hayata. Botanical Studies 50, 459-466.

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and F tests. Biometrics, 11, 1-42.

Du, X. M., Irino N., Uto T., Morinaga O., & Shoyama Y. (2008). Micropropagation of Anoectochilus formosanus Hayata in vitro and pharmacological and chemical investigations. Phytochemistry, 9, 79-87.

Đỗ, M. C., Vũ, Q. L., Nguyễn, V. C., Nguyễn, T. S., Nguyễn, H. H., Hồ, T. T., Nguyễn, X. T., Trần H., Hoàng, T. T., Nguyễn, T. K .L., & Dương, T. N. (2015). Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lan gấm (Anoectochilus setaceus Blume) nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 13(3), 337-344.

Gangaprasad A., Latha, P. G., & Seeni, S. (2000). Micropropagation of terrestrial orchids, Anoectochilus sikkimensis and Anoectochilus regalis. Indian Journal of Experimental Biology, 38(2), 149-154.

Nguyen, V. K. (2003). Effect of environmental conditions on in vitro and ex vitro growth of jewel orchid (Anoectochilus formosanus Hayata). PhD Thesis of Philosophy in Agriculture, The Graduate School of Chungbuk National University, Korea.

Nguyen, V. K., Hahn, E. J., Park, S. Y., Chakrabarty, D., & Paek, K. Y. (2004). Micropropagation of an endangered orchid Anoectochilus formosanus Hayata. Biologia Plantarum, 48(3), 339-344.

Murashige, T., & Skoog, F. (1962). Areivsed medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue. Plant Physiology, 15, 473-497.

Nguyễn, Q. T., & Phí, T. C. M. (2012). Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan kim tuyến (Anoectochilus cetaceus Blume) in vitro bảo tồn nguồn dược liệu quí. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 10(4), 579-603.

Pandey, D. M., Yu, K. W., Wu, R. Z., Hahn, E. J., & Paek, K. Y. (2006). Effects of different irradiances on the photosynthetic process during ex vitro acclimation of Anoectochilus sp. plantlets. Photosynthetica, 44(3), 419-424.

Phùng, V. P., Nguyễn, T. H. G., & Nguyễn, T. T. (2010). Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh chồi in vitro loài lan Kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26, 248-253.

Phan, X. B. M., Phạm, H. S., Trần, M. H., & Nguyễn, T. V. (2015). Nghiên cứu nhân giống nhằm bảo tồn lan sứa (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies). Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ sáu. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Shiau, Y. J., Sagare, A. P., Chen, U. C., Yang, S. R., & Tsay, H. S. (2002). Conservation of Anoectochilus formosanus Hayata by artificial cross-pollination and in vitro culture of seeds. Botanical Bulletin Academia Sinica, 43, 123-130.

Trương, T. B. P., & Phan, N. K. (2013). Nhân giống in vitro cây lan Kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl). Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 79(1), 41-46.

Trần, T. H. T., Đỗ, T. G., Nguyễn, K. H., Phạm, B. N., & Chu, H. H. (2015). Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) thông qua cảm ứng tạo protocorm like bodies. Tạp chí Sinh học, 37(1), 67-83.

Wang S. Y., Kuo, Y. H., Chang, H. N., Kang, P. L., Tsay, H. S., Lin, K. F., Yang, N. S., & Shyur, L. F. (2002). Profiling and characterization antioxidant activities in Anoectochilus formosanus Hayata. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 1859-1865.

Yoon, Y. J., Murthy, H. N., Hahn, E. J., & Paek, K. Y. (2007). Biomass production of Anoectochilus formosanus Hayata in a bioreactor system. Journal of Plant Biology, 50(5), 573-576.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.90(2016)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Phan Xuân Huyên, Nguyễn Văn Kết, Phan Hoàng Đại, Nguyễn Thị Cúc

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department