BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM DANAUS CHRYSIPPUS L. (LEPIDOPTERA: DANAIDAE) TẠI ĐÀ LẠT

Nguyễn Thanh Thủy Tiên

Tóm tắt


Danaus chrysippus L. (Lepidoptera: Danaidae) là một trong những loài bướm đẹp thường được trưng bày trong các bộ sưu tập côn trùng nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và thương mại. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của Danaus chrysippus L. tại Đà Lạt.Trong nghiên cứu, trứng, ấu trùng và nhộng của Danaus chrysippus L. được thu thập ngoài tự nhiên và tiếp tục nhân nuôi trong phòng thí nghiệm. Kết quả thu được cho thấy thời gian phát triển trung bình của Danaus chrysippus L. từ trứng đến trưởng thành tại Đà Lạt là 40,79 ngày. Tuổi thọ trung bình là 26,25±5,57ngày và khả năng sinh sản là 35,33±7,02 trứng. Kết quả này cung cấp số liệu cơ bản để từ đó xây dựng quy trình nhân nuôi loài bướm này trong tương lai.


Từ khóa


Bướm hổ cam; Danaus chrysippus L.; Đặc điểm hình thái; Đặc điểm sinh học

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Alexander, M., & Alexey, D. (2001). Các loài bướm phổ biến ở Việt Nam – Sách hướng dẫn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động - Xã hội.

Bùi, H. M. (2008). Các loài bướm ngày Phú Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổ chức Wildlife At Risk.

Bùi, C. H., & Trần, H. T. (2003). Côn trùng học ứng dụng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học và Kỹ thuật.

Hồ, K. T. (1980). Giáo trình côn trùng nông nghiệp (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Nông nghiệp.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.92(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Thanh Thủy Tiên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin