LOCKSS Publisher Manifest

LOCKSS Publisher Manifest

<< Previous | Next >>

Archive of Published Issues: 2020


Front Matter

Front Matter associated with this Archival Unit includes:


Metadata

Metadata associated with this Archival Unit includes:

Journal URL http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl
Title Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Publisher Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University)
Description Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Keywords Tạp chí; khoa học; journal; science; Dalat; Vietnam
Language(s) English (en_US)
Tiếng Việt (vi_VN)
Publisher Email tuannv@dlu.edu.vn
Copyright

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt áp dụng chính sách truy cập tự do. Tác giả xuất bản bài viết của mình trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đồng ý với những điều khoản sau:

[1] Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho Tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên, đồng thời phát hành tác phẩm theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), cho phép những người khác chia sẻ, sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển tác phẩm đó với điều kiện không được dùng cho mục đích thương mại hóa, và phải nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên;

[2] Tác giả có thể ký kết những thỏa thuận riêng rẽ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của tác phẩm in trên Tạp chí này (v.d., đưa vào một kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.LOCKSS
LOCKSS system has permission to collect, preserve, and serve this Archival Unit.

The Public Knowledge Project
Open Journal Systems was developed by the Public Knowledge Project.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin