Thông tin cho Tác giả

Quý vị quan tâm tới việc nộp bài cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt? Chúng tôi khuyến nghị quý vị xem trang Giới thiệu Tạp chí để hiểu về chính sách của Tạp chí đối với từng chuyên san và Hướng dẫn dành cho tác giả. Quý vị cần đăng ký với Tạp chí trước khi nộp bài, hoặc nếu đã đăng ký thì chỉ cần đăng nhập và bắt đầu tiến trình nộp bài gồm 5 bước.

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ