Thông tin cho Thủ thư

Thông tin cho Thủ thư

Chúng tôi khuyến khích cán bộ các thư viện xem xét đưa Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào danh mục các Tạp chí điện tử của mình. Xin lưu ý rằng Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được xây dựng dựa trên nền tảng Hệ thống tạp chí mở (Vui lòng xem thêm Phần mềm tạp chí mở (Open Journal Systems), nên có khả năng tương thích với hầu hết các hệ thống quản lý tư liệu thư viện mà quý vị hiện đang sử dụng.

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin