Thông tin cho Thủ thư

Chúng tôi khuyến khích cán bộ các thư viện xem xét đưa Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vào danh mục các Tạp chí điện tử của mình. Xin lưu ý rằng Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được xây dựng dựa trên nền tảng Hệ thống tạp chí mở (Vui lòng xem thêm Phần mềm tạp chí mở (Open Journal Systems).

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ