Thông tin cho Bạn đọc

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc đăng ký dịch vụ thông báo khi xuất bản với Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt bằng cách sử dụng đường dẫn Đăng ký ở đầu trang chủ của Tạp chí. Việc đăng ký này sẽ giúp bạn đọc nhận được Mục lục của mỗi số Tạp chí mới qua đường email. Danh sách đăng ký cũng cho phép Tạp chí thống kê lượng độc giả của mình. Chúng tôi cam kết rằng tên, địa chỉ emmail, và các thông tin khác mà bạn đọc nhập vào các mẫu biểu trên Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng, và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác (Xem Tuyên bố về Tự do cá nhân).

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ