Tập 2, Số 2 (2012) - [Số 3a, bộ cũ]

Mục lục

Mikhail Valeryanovich Buiaun, Nicolai Petrovich Rakhvalov, Tạ Duy Phượng
1-7
Su Jin Cheon
8-14
Nguyễn Huy Chiêu, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
15-22
Thái Doãn Chương
23-31
Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ
32-40
Trần Lộc Hùng
41-44
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
45-50
Phạm Gia Hưng, Lê Dũng Mưu
51-56
Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên
57-62
Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Duy Khánh, Nguyễn Đông Yên
63-68
Nguyễn Quang Huy, Jen Chih Yao
69-84
Jong Soo Jung
85-95
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin