Tập 10, Số 4 (2020): Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Tập 10, Số 4 (2020): Chuyên san Kinh tế và Quản lý

Xem hay tải trang bìa và mục lục PDF

Mục lục

Nguyễn Thanh Hồng Ân, Hoàng Mai Phương
3-31
Nguyễn Văn Bổn
32-42
Trần Thị Tuấn Anh
43-56
Đặng Trung Tuyến, Zhang Caihong, Nguyễn Thị Hồng
57-73
Hoàng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hồng Ân
74-98
Phạm Viết Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Đình Thức, Nguyễn Hoài Nam
99-117
Huỳnh Quốc Tuấn
118-140
Đặng Đức Huy, Phạm Thị Thuyền, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thanh Giang, Nguyễn Thị Trà My
141-156
Tôn Nguyễn Trọng Hiền
157-167
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin