Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Nam, Đặng Lê, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin