Author Details

Author Details

Nguyện, Bạch Như, Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng, Viet Nam

Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department