Author Details

Author Details

Vinh, Hoàng Trọng, Phòng Đào tạo nghề, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Viet Nam

Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department