Author Details

Author Details

Dậu, Hoàng Xuân, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Viet Nam

Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department