Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Ngân, Huỳnh Thái Kim, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Việt Nam

  • Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    PHẢN ỨNG DỰA TRÊN MANGAN(III) CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ALKYL 2-0XOCYCLOPENTANCARBOXYLAT: MỘT CON ĐƯỜNG HIỆU QUẢ ĐỂ CÓ CÁC DẪN XUẤT 2-0XABICYCLO[3.3.0] OCTAN
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin