Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Ho, Kim Sung, Khoa Marketing, Trường Kinh doanh Hanyang, Đại học Hanyang, Hàn Quốc, Cộng hòa

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin