Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Lưu, Lê Minh, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

  • Tập 3, Số 1 (2013) - [Số 5, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    VỀ ĐỐI NGẪU VÀ ỔN ĐỊNH TOÀN CỤC CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA TRỊ DÙNG LARGRANGE VÀ ĐIỀU KIỆN TĂNG TRƯỞNG TRÊN KHÔNG GIAN BANACH
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin