Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Thuân, Nguyễn Đình, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin