Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Thuận, Nguyễn Đức, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

  • Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    KHẢO SÁT SỰ HẤP THU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR TRONG MẪU NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC-ECD
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin