Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Lai, Nguyễn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Thái Bình Dương, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin