Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Khuyến, Nguyễn Huy, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

  • Tập 3, Số 3&4 (2013) - [Số 7, bộ cũ] - Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
    SÁCH HÁN NÔM VÀ TÁC PHẨM ĐỔNG VĨNH THI CỦA NGƯỜI NÙNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG TỤC TANG MA TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT Ở HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG)
    Tóm tắt
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin