Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Uyên, Nguyễn Thị Thanh, The Enterprise Department, Board of Management of Saigon Hi-Tech Park, Hochiminh City; and ASEAN SME Academy in Vietnam, Hochiminh City, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin