Author Details

Author Details

Hậu, Nguyễn Thị Thu, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang, Viet Nam

Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department