Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Hữu, Nguyễn Văn Tố, Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Kiên Giang, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin