Chi tiết về Tác giả

Chi tiết về Tác giả

Hà, Phạm Thị Ngọc, Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạ, Việt Nam

Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin