Contact

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Nhà A25, Trường Đại học Đà Lạt
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
ĐT: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: https://tckh.dlu.edu.vn/


Editorial Office of the Dalat University Journal of Science
A25 Building, Dalat University
01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat city, Lamdong province, Vietnam
Tel: (+84) 263 3 555 131
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn
Website: https://tckh.dlu.edu.vn/


 

   
A25 Building | Red Star Tower

Principal Contact

Nguyễn Văn Tuấn

Managing Editor - The Dalat University Journal of Science
Dalat University, Vietnam

Support Contact

Mai Thị Hoa
Phone (+84) 359486903